Zpracování INTRASTATu pro firmy i jednotlivce

Noví zákazníci si mohou vyzkoušet naše služby v oblasti správy INTRASTATu na 3 měsíce zcela ZDARMA. Máte možnost sami zhodnotit, jak moc jsme dobří.

3 měsíce

zdarma

 • Vykazování statistického hlášení INTRASTAT se týká fyzických i právnických osob v České republice, které se zaměřují na dovoz nebo vývoz zboží a jsou v ČR plátci DPH.

 • Pokud souhrn fakturovaných částek do anebo ze zahraničí za kalendářní rok překročil 12 000 000 Kč, musí podávat souhrnná hlášení formou statistických výkazů a tato data předávat celnímu úřadu.

 • Pravidla pro vykazování INTRASTATu v jednotlivých zemích Evropské unie upravují vedle společné legislativy EU i národní právní předpisy. Limity určující povinnost odesílat hlášení pro INTRASTAT se tak v jednotlivých státech liší, stejně jako termíny pro podání hlášení.

 • Evidence je prováděna pomocí tzv. INTRASTATu – jde o systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm nejrůznější údaje o vnitrounijním obchodu.

 • Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům v České republice jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období. Tato povinnost trvá do konce roku, kdy firma překročila stanovený limit a celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur.

 • Za chybně vyplněný INTRASTAT, případně nepodané měsíční hlášení, může být subjektu v České republice udělena pokuta až do výše 1 miliónu korun. Výše pokut v ostatních zemích EU se různí.

Novým klientům nabízíme správu INTRASTATu ZDARMA po dobu 3 měsíců.

Dokážeme zajistit:

 • INTRASTAT Belgie
 • INTRASTAT Bulharsko
 • INTRASTAT Česko
 • INTRASTAT Dánsko
 • INTRASTAT Estonsko
 • INTRASTAT Finsko
 • INTRASTAT Francie
 • INTRASTAT Chorvatsko
 • INTRASTAT Irsko
 • INTRASTAT Itálie
 • INTRASTAT Kypr
 • INTRASTAT Litva
 • INTRASTAT Lotyšsko
 • INTRASTAT Lucembursko
 • INTRASTAT Malta
 • INTRASTAT Maďarsko
 • INTRASTAT Německo
 • INTRASTAT Nizozemsko
 • INTRASTAT Polsko
 • INTRASTAT Portugalsko
 • INTRASTAT Rakousko
 • INTRASTAT Rumunsko
 • INTRASTAT Řecko
 • INTRASTAT Slovensko
 • INTRASTAT Slovinsko
 • INTRASTAT Anglie (Velká Británie)
 • INTRASTAT Španělsko
 • INTRASTAT Švédsko

Kolik stojí správa INTRASTATu u nás?

 • Noví zákazníci mají první 3 měsíce správy INTRASTATu ZDARMA. Jakmile uplyne 3měsíční zkušební období, domluvíme se společně na ceně, která bude přijatelná pro obě strany.

 • Cena za správu INTRASTATu se bude odvíjet od množství úkonů, které bude nutné vykonat. Nelze ji tedy stanovit jednoznačně bez bližších informací ze strany klienta. Tento ukázkový příklad vám nicméně dá alespoň rámcový přehled o cenách za správu INTRASTATu:

 • Do 50 faktur se cena pohybuje kolem 3 000 Kč za měsíc. Při objemu 100 a více faktur za měsíc vám bude účtována paušální částka 6 000 Kč.

Co potřebujeme ke zpracování od vás?

 • Proforma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • Reporty ze systému ve formátu XLS,CSV, TXT – příjemky, výdejky, které nahrazují faktury
 • Položky celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)
 • Země odeslání zboží
 • Země původu zboží
 • Fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)
 • Čistá hmotnost zboží
 • Množství zboží
 • Druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží atd.
 • Dodací podmínky (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF...)
 • Druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční apod.

Stručně o nás

 • Jsme na trhu již více než 15 let
 • Stovky spokojených klientů
 • Specializujeme se výhradně na INTRASTAT
 • Náš tým tvoří 10 zkušených specialistů na INTRASTAT
 • O Intrastatu školíme a přednášíme

Problematikou spojenou s INTRASTATem se zabýváme již více než 15 let. Naše služby se snažíme poskytovat na vysoce kvalifikované úrovni. Naši zaměstnanci se školí na odborných seminářích a svou práci provádíme s využitím všech moderních prostředků.

Těmi jsou například dostatečně dimenzovaná výpočetní technika s internetovým připojením, zvláštní technické a programové vybavení (specifické programy podléhající pravidelným zpoplatněným aktualizacím se zabezpečením systémem certifikátů), dále zřízený elektronický podpis a přístup ke službám VAN operátora. Proti eventuálním škodám z odpovědnosti jsme pojištěni částkou 10 milionů Kč.

Zanechte nám kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, volejte na +420 724 366 684.

Naše call centrum je pro vás dostupné v době PO-PA od 8-16 hod.

Naši klienti

3 měsíce

zdarma

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Zpracování INTRASTATu pro firmy i jednotlivce

Noví zákazníci si mohou vyzkoušet naše služby v oblasti správy Intrastatu na 3 měsíce zcela ZDARMA a sami zhodnotit, jak moc jsme dobří.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411

Nejčastější dotazy

Jak se vykazují obchodní vzorky?

Do Intrastatu se neuvádějí údaje o jakémkoliv přijetí nebo odeslaní bezúplatných obchodních vzorků. Obchodní vzorky, které představují zařízení, přístroje nebo zboží pro vyzkoušení, předvedení, ověření, analýzu za podmínky že jsou přijímané nebo odesílané s přesně vymezeným účelem a současně jsou předmětem dočasné transakce, nejsou předmětem vykazování. Běžné obchodní vzorky včetně těch, které jsou odesílané nebo přijímané bezplatně jsou předmětem vykazování do systému INTRASTAT – CZ.

Co se rozumí pod pojmem sledovací období?

Sledovacím obdobím se myslí kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého, o němž jsou vykazovány údaje do Intrastatu. V praxi to znamená kalendářní měsíc, v němž bylo zboží fyzicky přijato příjemcem nebo odesláno odesílatelem. Sledovaným obdobím může být také kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty pro toto zboží za předpokladu, že tento měsíc je shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se jedná o měsíc následující.

Jak se vykazuje zboží fakturované s časovým odstupem větším než jeden měsíc?

Zpravodajská jednotka vykáže odeslání nebo přijetí zboží v tom měsíci, kdy bylo zboží fyzicky odesláno nebo fyzicky přijato za podmínky, že takovýto způsob fakturace je smluvně dohodnutý.

Přikládají se k Hlášením o přijetí/odeslání zboží faktury, případně jiné doklady?

Ne, nepřikládají. Ačkoliv to není stanoveno žádným předpisem, je často vhodné si k uchovávaným kopiím výkazu pro Instrastat přikládat kopie dokladů, podle kterých lze prokázat správnost údajů uvedených ve výkazech.
Kopie předaných výkazů pro systém Intrastat je zpravodajská jednotka povinna uchovávat dva roky od ukončení lhůty k jejímu předáni celnímu úřadu.

Jak se vykazují vratné obaly?

Vratné obaly jako jsou pytle, sáčky, obálky, láhve, sudy, bedny apod., ale i cívky a palety, které jsou přijímané s přesně vymezeným účelem a současně jsou předmětem dočasné transakce, nejsou předmětem vykazování v systému INTRASTAT–CZ.

Samostatnou skupinu představují obaly, které jsou součástí přijímaného nebo odesílaného zboží, včetně obalu a balného, které je na faktuře uvedeno samostatně. Tyto se považují za součást zboží a jejich hodnota se zahrne do hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží.

Budou údaje z Hlášení o přijetí/odeslání zboží porovnávané se skutečností?

Ano, údaje, které zašlete, budou konfrontované s daňovým přiznáními – s dohodami uváděnými pro dodáni zboží do členského státu a získané i v tuzemsku z členského státu a se souhrnným výkazem.

Bude muset vyplnit INTRASTAT-CZ hlášení i fyzická osoba?

Fyzická osoba – podnikatel bude vyplňovat INTRASTAT–CZ hlášení, pokud bude registrován jako plátce DPH v České republice a souhrnná hodnota jeho přijetí nebo odeslání bude vyšší jak práh osvobození. Podnikatel, který není plátcem DPH, je automaticky osvobozen od povinnosti podávat hlášení. Rovněž jsou osvobozeny také soukromé osoby.

Jak se vykazuje reklamní materiál?

Reklamní materiál (jako jsou návody, ceníky a jiné reklamní materiály určené výlučně pro reklamu a přípravu plánované obchodní akce (pokud nejsou přímo předmětem obchodováni) se do systému INTRASTAT – CZ nevykazují.

Co dělat, pokud zpravodajská jednotka překročí práh osvobození v průběhu roku?

V měsíci sledovaného roku, ve kterém zpravodajská jednotka překročí práh osvobození, jí vzniká zpravodajská povinnost a od tohoto měsíce má povinnost předkládat hlášení INTRASTAT – CZ včetně daného měsíce.
V případě, kdy dojde k dosažení prahu pro vykazováni příjetím nebo odeslánim zboží v rozebraném stavu, tak výkazy pro INSTRASTAT – CZ začne zpravodajská jednotka předávat Celní správě za měsíc, ve kterém odeslala nebo přijala poslední část rozebraného zboží. Ve výkazu je třeba uvést celkovou hodnotu výrobku v rozebraném stavu, i když jeho skutečné odesláni / přijetí po částech probíhalo před vznikem povinnosti uvádět údaje do INTRASTATu.

Z našeho blogu

Změny v zásilkovém prodeji zboží od 1.7.2021

Červen 22, 2021

S blížícími se změnami v pravidlech DPH jistě zpozornili nejen majitelé a provozovatelé e-shopů prodávajících zboží do dalších států EU. Právě těch se ale novela zákona...

Přečtěte si více

Změny ve vykazování Intrastatu pro rok 2021

Únor 4, 2021

Stejně jako každý rok byla na stránkách Českého statistického úřadu zveřejněna aktualizovaná verze Příručky pro Intrastat CZ účinná od 1.1.2021. Změny ve vykazování do...

Přečtěte si více

Brexit je u konce – Spojené království vstupuje do roku 2021 s dohodou.

Prosinec 30, 2020

S posledními dny roku 2020 přichází konec i tzv. přechodného období, kdy Spojené království zůstává součástí celní unie a funguje v rámci jednotného trhu, přestože už...

Přečtěte si více
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.