Ekaer změny od 1.3.2015

Podmínky hlášení přepravy zboží v maďarském systému byly upraveny dokumentem č. 5/2015. (II.27.) NGM rendelet – Vyhláška ministra národního hospodářství.

Mezi nejdůležitější EKAER změny / upřesnění patří:

Ekaer se vztahuje na takové činnosti, které souvisejí s přepravou zboží s vozidlem podléhajícímu placení silniční daně (nad 3,5t).

paragraf 4 – výjimky z povinnosti vyžádat si číslo EKAER

– v odstavci (1) jsou vyjmenovávány organizace (vojsko, civilní obrana, humanitární organizace, atd.), které nemusí žádat číslo EKAER

– v odstavci (2) je uvedeno, že se číslo EKAER nemusí vyžádat, pokud je veřenou dopravou přepravováno:

a) zboží, které je evidováno jako zboží podléhající placení spotřební daně

b) zboží, které je pod celním dohledem

c) zboží, které je přepravováno na základě nařízení EU č. 1013/2006/ES o odpadu

d) zboží, které má povolení k obchodování s kovy

e) zboží, které patří mezi léky a léčivé přípravky určené k lidské spotřebě

f) zboží přepravované poštovní službou

g) zboží, které nepatří mezi rizikové zboží a hmotnost tohoto nerizikového zboží pro stejného příjemce/odesílatele nepřesahuje 2 500 kg nebo bezdaňová hodnota tohoto zboží nepřesahuje 5 000 000. HUF, a je přepraveno v rámci jedné cesty (přepravy) ve vozidle podléhajícím placení mýta

h) zboží, které patří mezi rizikové zboží a jeho hmotnost nepřesáhne 500 kg a jeho celková bezdaňová hodnota nepřesáhne 1 000 000. HUF,

Pravidla o udělení výjimek k nevyžádání čísla EKAER

Výjimky (např. na vnitrostátní přepravu zboží na kratší vzdálenost než 20 km) uděluje na základě požádáni Daňová a celní správa, a to na dobu 1 roku.

V případě povolení aplikace zjednodušeného režimu nahlašování je třeba uvést odesílatele a příjemce zboží a SPZ vozidla.

 Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z EU do HU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER příjemce dovezeného zboží (maďarský daňový subjekt). Případné změny v podaných údajích je nutné neprodleně nahásit.

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z HU do EU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel vyvezeného zboží (maďarský daňový subjekt).

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží ve vnitrozemí

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel zboží.

Pravidla nahlašování údajů a nahlašování změn

Potřebné údaje přepraveného zboží nahlašuje oprávněný daňový subjekt nebo jím pověřená osoba. Některé údaje (§ 14, odst. (2)-SPZ, bruto váhu, název a tarif. zařazení zboží) mohou být změněny.

 Pravidla pro vydávání čísla EKAER

EKAER číslo je ode dne vydání platné 15 dnů. V případě, že se přeprava zboží nebude realizovat, v době jeho platnosti (15 dnů), může být zrušeno.

Tato vyhláška vstoupila v platnost 1.3.2015, vyjma paragrafů, o zajištění fin.záruky (platnost od 11.3.2015), paragrafů které popisují možnost získání výjímek z vyžádání čísla EKAER – zjednodušený postup pro „velké“ firmy (platnost od 1.4.2015.), a paragrafů, ve kterých je popsán způsob přepravy „sběráku“ (platnost od 1.6.2015).

EKAER – nový transportní systém v Maďarsku

EKAER nový transportní systém v Maďarsku 
má za cíl minimalizovat daňové úniky na DPH v Maďarsku

EKAER monitoruje zboží přepravované v rámci HU a mezi HU a EU.
Po úpravě zákona a jeho platnosti mohou převážet zboží po HU pouze ti daňový poplatníci jenž mají EKAER číslo pro danou silniční přepravu prováděnou vozidlem podléhajícím silničnímu mýtnému. 
Nové nařízení je platné od 1.1.2015 a ukládá povinnost systém EKAER používat.  Od 1.2.2015 bude nepoužívání pokutováno. Hrozí zabavení zboží a pokuta ve výši 40% hodnoty zboží.

 Daňový subjekt je povinný nahlásit do systému Ekaer:  

 • Přepravu zboží z členských států EU do Maďarska za účelem nákupu výrobku nebo z jiného důvodu.
 • Přepravu zboží z Maďarska do jiného členského státu EU za účelem prodeje zboží nebo z jiného důvodu.
 • Přepravu zboží ve vnitrozemí v případě, že příjemce zboží není konečný spotřebitel a přeprava vyžaduje zaplacení mýtného.

Daňový subjekt, který chce uskutečnit silniční přepravu zboží, je povinen nahlásit povinné údaje, aby mu Státní daňová a celní správa mohla vydat číslo „EKAER”.

Daňový subjekt, na základě  nahlášení potřebných údajů o plánovaném uskutečnění přepravy zboží v silniční dopravě, zaregistruje přepravu do evidence Státní daňové a celní správy. Na základě toho mu bude přiděleno k přepravě zboží číslo EKAER.

Finanční záruka 

V případě, že daňový subjekt převáží rizikové zboží dle odst. 1. a až c ( potraviny, písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv), vyjma provádění silniční přepravy zboží za úplatu, musí skládat finanční záruku na přepravu. Detail výpočtu v aplikaci EKAER cca 15% hodnoty přepravy.

Od povinnosti poskytnout finanční záruku je osvobozen ten daňový subjekt:

 1.  kterého státní daňový úřad eviduje jako kvalifikovaného plátce daně,
 2. nebo minimálně po dobu dvou let vyvíjí činnost a  je v seznamu vedeném státní daňovou správou o daňových subjektech nemajících dluh státu  a v době nahlášení přepravy zboží nemá vysloveno přerušení platnosti daňového identifikačního čísla.

Zjednodušení – EKAER není třeba hlásit, když:

 1. daňový subjekt odesílá nebo přijímá potraviny, jejichž hmotnost nepřesahuje 2.500 kg nebo jejich hodnota nepřesahuje 2.000.000 HUF  a jsou přepraveny v rámci jedné cesty (přepravy),
 2. daňový subjekt odesílá nebo přijímá rizikové potravinářské výrobky v rámci jedné cesty (přepravy) a jejich hmotnost nepřesáhne 200 kg nebo jejich hodnota nepřesáhne 250.000 HUF,
 3. hmotnost jiného rizikového zboží  nepřesáhne 500 kg nebo hodnota zboží nepřesáhne 1 milion HUF.

Zpřísnění – EKAER se musí hlásit, i když doprava nevyžaduje mýtné:

Uvedená pravidla hlášení přeprav se musí  aplikovat i v tom případě, když potraviny, které jsou určené jako rizikové přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci  200 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne  sumu 250.000 HUF (forintů), nebo v případě když jiné rizikové zboží (písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv)  přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta,  a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci 500 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne sumu 1.000.000 HUF (forintů).

Následující údaje jsou povinné hlásit:

 • Číslo EKAER
 • Odesílatel – jméno, identifikační číslo
 • Adresa nakládky
 • Příjemce jméno a IČ
 • Adresa vykládky
 • V případě přepravy rizikového zboží v rámci HU jméno a IČ podnikání pokud vykládka není stejná se sídlem
 • Zboží, které patří k danému EKAER
 • Všeobecný popis zboží
 • Položka celního sazebníku
 • Brutto váha jednotlivé položky
 • V případě nebezpečného zboží číslo jeho označení
 • Číselné označení jenž používá daňový subjekt k identifikaci zboží
 • Důvod přepravy – nákup, prodej, zušlechtění, jiné
 • Hodnota zboží
 • SPZ vozidla
 • Čas vykládky zboží
 • Čas nakládky zboží

Obchodujete v Maďarsku? Naše společnost nabízí řízení transportního systému EKAER. Nechte se zastoupit námi v Maďarsku. Jsme na tento systém školeni. Zastupujeme firmy v této problematice. Data se předávají elektronicky. Pro správu nebo ohledně dotazů vztahujících se k problematice EKAER, nám napište. Rádi se vám budeme věnovat.

EKAER systém – Co to je a jak na to?

EKÁER = Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenörzö Rendszer Elektronický systém obchodní kontroly na veřejných komunikacích

EKAER – v letošním roce často skloňovaný pojem, který mnohým manažerům zamotal hlavu.
V lednu 2015 zavedla maďarská vláda nový systém kontroly nad pohybem zboží, které míří do Maďarska či z Maďarska ven resp. do států EU. Tento systém má zajistit transparentnost pohybu zboží a tím minimalizovat možné daňové úniky v oblasti DPH.

Mnohým obchodním společnostem tak rázem vznikla nová oznamovací povinnost. Nesplněním této povinnosti se daňový subjekt vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 40 % hodnoty nenahlášeného zboží. Kromě finanční sankce může dále Státní daňový a celní orgán přistoupit
k zabavení přepravovaného zboží, dokud nebude zjištěna jeho totožnost.

Jako každý systém, i EKAER systém má svá pravidla.

1, Oznamovací povinnost je spojena pouze se silniční přepravou po maďarských veřejných komunikacích.

2, EKAER hlášení se vztahuje na přepravované zboží v rámci jedné cesty, od jednoho odesílatele, k jednomu příjemci.

3, Pro stanovení vzniku oznamovací povinnosti jsou dále stanoveny peněžní a hmotnostní limity. Tyto limity jsou v současné době definovány následovně:

Pro nerizikové zboží: celková hodnota zásilky bez DPH 5.000.000 HUF a celková hmotnost zásilky 2.500 kg

Pro rizikové zboží (např. dřevo, textil, písek, kámen, hnojiva,…): celková hodnota zásilky bez DPH 1.000.000 HUF a celková hmotnost zásilky 500 kg.

Pro zásilky pod těmito limity, jsou-li splněny obě podmínky najednou, EKAER není třeba. V případě překročení alespoň jednoho ze stanovených limitů (HUF, kg) vzniká daňovému subjektu oznamovací povinnost. Důležité je, že se nemusí jednat pouze o prodej či nákup zboží.

Systém EKAER zohledňuje 3 směry pohybu zboží, dle nichž se určuje osoba, která je povinná přepravu nahlásit resp. má oznamovací povinnost:

 • z EU do Maďarska – osoba povinná: příjemce dovezeného zboží
 • po Maďarsku – osoba povinná: odesílatel zboží
 • z Maďarska do EU- osoba povinná: odesílatel vyvezeného zboží

Zvolenému směru dopravy, odpovídá množství informací, potřebných k úspěšné žádosti o EKAER číslo, včetně možnosti následných úprav, již oznámených údajů.

Ve všech případech však musí být specifikovány následující údaje:
 • prodávající
 • kupující
 • adresa nakládky zboží
 • adresa vykládky zboží
 • identifikace zboží dle zařazení do položky celního sazebníku
 • identifikace zboží dle stručného popisu
 • brutto hmotnost
 • peněžní hodnota
 • SPZ vozidla, které zásilku přepravuje

Nejste si jistí, zda máte oznamovací povinnost? Nevyznáte se v EKAER webovém rozhraní? Nebo jen na EKAER nemáte časové či personální rezervy? Nechte se zastoupit naší společností. Na EKAER systém se specializujeme od jeho počátku.

Postup je jednoduchý – postačí registrace na stránkách maďarské daňové a celní správy (nav.gov.hu) a vytvoření uživatelského účtu.
 • Poté již v případě potřeby EKAER čísla, zašlete potřebné informace o zásilce na naši emailovou adresu.
 • Vaše data zpracujeme v systému maďarské daňové a celní správy.
 • V případě kompletních informací je okamžitě vygenerováno EKAER číslo.
 • Toto unikátní číslo společně s EKAER reportem zašleme na Vámi zvolený subjekt, který organizuje přepravu. V době pohybu po maďarských komunikacích, musí být řidiči vozidla známo EKAER číslo.
 • Vygenerované EKAER číslo má platnost 15 dní. Může být tedy vytvořeno s předstihem.
 • Po potvrzení doručení na místo vykládky (zákazník, dopravce), je EKAER hlášení uzavřeno a oznamovací povinnost je tak kompletně splněna.