Jak se registrovat do INTRASTATu

Informace pro nové zpravodajské jednotky, které začínají vykazovat:

Výkazy se předávají elektronicky místně příslušnému celnímu úřadu podle sídla společnosti.

Pro elektronické podání výkazu (pomocí aplikací InstatDesk nebo InstatOnline) je nutná registrace ke směru (přijetí/odeslání), ve kterém vznikla povinnost vykazovat data Intrastatu, u místně příslušného celního úřadu na základě vyplněného formuláře – https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/Vzory-ZFO.aspx

Informace k vyplňování formuláře
​Formulář: Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zpravodajskou jednotku“.

Vyplňuje nová zpravodajská jednotka pro směr, ve kterém jí vznikla povinnost. Přihlášku vyplňuje též zpravodajská jednotka, která je již registrovaná pro jeden směr a vznikla jí povinnost vykazovat data i ve směru druhém.

V případě, kdy přihlášku za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Formulář: Registrace údajů o zástupci pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zástupce“.

Vyplňuje nový zástupce pro vykazování dat Intrastatu.

Formulář: Oznámení o změně registračních údajů

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti dle oznamovaných změn „změny již zavedených parametrů“ nebo „změny identifikačních nebo kontaktních údajů“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a zda se ve vztahu k Intrastatu jedná o „zpravodajskou jednotku“ nebo „zástupce“.

Vyplňuje zpravodajská jednotka nebo zástupce, u kterých došlo ke změně registračních údajů nebo požadují změnu parametrů elektronické komunikace (přístupy do aplikací) pro vykazování dat Intrastatu.

Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek, kdy stačí zaslat vyplněnou Přihlášku k registraci nebo Oznámení o změně registračních údajů pro Intrastat místně příslušnému celnímu úřadu.
V případě, kdy přihlášku nebo oznámení za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Papírová forma výkazu pro Intrastat je určena pro jednorázové výkazy a to pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat data v opačném směru pohybu zboží.

Návod k vyplnění formuláře

 1. ODDÍL „I. TYP ŽÁDOSTI“

V tomto oddílu vyberte jednu z možností: Subjekt oznamuje.

Novou registraci – zaškrtněte, pokud se registrujete:

–  jako nová zpravodajská jednotka,

–  jako zpravodajská jednotka, která má již povinnost vykazovat data v jednom směru

a došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data i ve směru druhém,

–  jako nový zástupce, který bude zastupovat zpravodajskou jednotku při vykazování

dat.
Pokud za subjekt jedná zástupce, musí předložit plnou moc k zastupování (zastupování při registraci, zastupování při vykazování dat Intrastatu).

Změnu již zavedených parametrů – zaškrtněte, pokud jste již registrovanou zpravodajskou jednotkou nebo jste zástupcem, jehož data byla již zaregistrována a požadujete:

–  změnu přihlašovacích údajů – přidat nebo odebrat účet,

–  změnu v zastupování – zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale

bude vykazovat zástupce, nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data

zástupce, ale bude data vykazovat sama.
Změnu identifikačních nebo kontaktních údajů – zaškrtněte, pokud informujete o změně identifikačních nebo kontaktních údajů, anebo údajů o kontaktní osobě.

 1. ODDÍL „II. IDENTITA SUBJEKTU“

  Místně příslušný celní úřad – ze seznamu vyberte celní úřad, ke kterému je subjekt (uvedený v žádosti) místně příslušný. Místní příslušnost je upravena § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Subjekt – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.Ve vztahu k Intrastatu se jedná o – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je, ve vztahu k Intrastatu, zpravodajskou jednotkou nebo zástupce.

  Identifikátor (IČ, RČ, VČP) – nepovinné pole, vyplnění tohoto pole slouží k načtení údajů o subjektu z obchodního rejstříku (po načtení zkontrolujte správnost vyplněných údajů).

DIČ – daňové identifikační číslo subjektu uvedeného v žádosti – povinný údaj.
Název subjektu – název subjektu uvedeného v žádosti.

Sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby – vyplňte údaje o sídle nebo místě pobytu a kontaktní údaje (tel. č., e-mail).

Údaje o kontaktní osobě – jméno, příjmení, titul kontaktní osoby pro Intrastat.

Jsou údaje o kontaktní osobě stejné? – zaškrtněte, zda jsou údaje o kontaktní osobě stejné jako údaje vyplněné u subjektu uvedeného v žádosti (jako údaje vyplněné v části „sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby“). Pokud jsou odlišné, zaškrtněte „NE“ a údaje vyplňte.

Další postup vyplňování je odlišný pro různé druhy žádosti (nová registrace, změny již zavedených parametrů, změny identifikačních nebo kontaktních údajů).

 1. Oddíl „III. ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTCE“

Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– Nová registrace zpravodajské jednotky.

– Místně příslušný celní úřad vydá na základě žádosti o registraci nové zpravodajské jednotky (vzniku povinnosti ve druhém směru) rozhodnutí o registraci, které bude subjektu zasláno.

Pokud nelze žádost odeslat přes datové schránky nebo odeslat k vytištění a je některé pole červeně označené, jedná se o pole povinné a subjekt toto pole musí vyplnit. Pokud je červeně označené pole vyplněné, zkontrolujte správnost vyplněného údaje.

Dále:

o uveďte v jakém směru a v jakém referenčním období došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data. Práh pro vznik povinnosti vykazovat data se počítá samostatně pro smě přijetí a samostatně pro směr odeslání.

o zaškrtněte, zda zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo zda zplnomocňuje k vykazování dat zástupce.

– změny již zavedených parametrů
o vyplní zpravodajská jednotka v případě, že oznamuje změnu v zastupování

– zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale bude vykazovat zástupce (nutné v této části vyplnit údaje o zástupci – DIČ, název), nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data zástupce, ale bude vykazovat sama.

 1. Oddíl „III. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“

  Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– nová registrace zpravodajské jednotky, kdy zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo nová registrace zástupce

o uveďte účet, který chce registrovat pro přístup do aplikací pro vykazování (InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

– změny již zavedených parametrů zpravodajské jednotky nebo zástupce
o vyplňte, pokud chce registrovat nový přístup do aplikací pro vykazování

(InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

 1. Předání žádosti celnímu úřadu

Subjekt zajistí předání vyplněného formuláře místně příslušnému celnímu úřadu před zasláním prvního hlášení Intrastatu. Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek.

Seznam datových schránek celních úřadů:

Celní úřad pro hlavní město Prahu: k8dny3x
Celní úřad pro Jihočeský kraj: jz5nz4j
Celní úřad pro Jihomoravský kraj: mhqnzh6
Celní úřad pro Karlovarský kraj: dpvnz2s
Celní úřad pro Královéhradecký kraj: 64anzhu
Celní úřad pro Liberecký kraj: vznny3t
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj: ng6nz2n
Celní úřad pro Olomoucký kraj: utenz4d
Celní úřad pro Pardubický kraj: 8rtnz5p
Celní úřad pro Plzeňský kraj: 7g2ny62
Celní úřad pro Středočeský kraj: xafnz2g
Celní úřad pro Ústecký kraj: gabny7s
Celní úřad pro Kraj Vysočina: edynz54
Celní úřad pro Zlínský kraj: hi4nz

 

Co to je INTRASTAT? Pojmy a vysvětlení (1. část)

INTRASTAT. Slovo, pod kterým si snad každý zkušený importér a exportér představí horu papírování, byrokracie a nekonečné administrativy. Největší problém pro všechny pak představuje neskutečné množství formulářů a hlavně pojmů. V nich se zorientuje pouze člověk, který se INTRASTATU věnuje dennodenně. Tedy my :-). 

Nás INTRASTAT baví.  Rádi za vás převezmeme otěže a budeme veškerou správu Intrastatu vykonávat za vás. Stačí nám napsat, zavolat (vytočte +420 724 366 684). A nebo se můžete stavit v našich kancelářích v srdci Prahy či v Poděbradech!

A protože chápeme, jak těžké je pro mnohé živnostníky a firmy zvládnou veškeré vykazování v rámci INTRASTAT, připravili jsme pro vás trochu obsáhlejší článek na toto téma. V něm si rozebereme jednotlivé pojmy a také to….

Proč musí firmy vést INTRASTAT a k čemu slouží?

INTRASTAT je statistický systém, jež slouží ke sledování převáženého zboží mezi státy. INTRASTAT byl povinně zaveden Evropskou unií (je tedy platný i pro Českou republiku) a každý (podnikající) obchodní subjekt, který chce obchodovat s firmami, živnostníky apod. z jiného členského státu EU, musí povinně a pravidelně zaznamenávat, jaké zboží a kam vyvezl nebo odkud bylo zboží dovezeno. Tyto pohyby zboží se zaznamenávají do formulářů.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Musíte automaticky vést statistiky zboží pro potřeby INTRASTATU a zaznamenat, kolik tun a jaký typ dřeva bude exportováno z ČR do Itálie.

Kdy je třeba vykazovat INTRASTAT?

Obecně by se dalo tedy říci, že české firmy musí vyplňovat INTRASTAT v případě, že zboží bylo

 • odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž zboží reálně přestoupilo státní hranici ČR
 • přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž reálně přestoupilo státní hranici ČR.

Výkazy (formuláře) pro INTRASTAT se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Jak si však ukážeme dále, existuje několik případů, kdy musíte vykazovat data pro INTRASTAT, i když zboží hranice ČR ani neopustilo.

Registrace pro INTRASTAT

Vznik povinnosti vykazování údajů do INTRASTATU je nutné písemně oznámit před předáním prvního výkazu místně příslušnému celnímu úřadu (tedy je tak třeba učinit na území ČR, kde je pro zpravodajskou jednotku, tedy vás, místně příslušný správce DPH).

Pozn. Každý obchodující subjekt, který vykazuje statistická data týkající se pohybu zboží pro INTRASTAT, je považován za tzv. zpravodajskou jednotku. Obecně je to tedy jakákoliv fyzická či právnická osob, jež je registrována či identifikována k DPH v České republice, a která odeslala zboží do jiného členského státu anebo přijala zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující hranice 12 miliónů Kč pro odeslané a 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Firma se tedy musí zaregistrovat na celním úřadu a zároveň podat žádost o povolení elektronické komunikace s daným úřadem.

Měsíční výkazy pro INTRASTAT jiné než jednorázové, lze celnímu úřadu předávat elektronickou aplikací „InstatDesk“ nebo pomocí webové aplikace „InstatOnline“.

Při podávání hlášení INTRASTATu se může firma nechat zastupovat pověřeným zástupcem (třetí stranou), která se o veškerou evidenci, agendu a odeslání hlášení postará sama.

Co když jen zboží převážíte skrz hranice některých států EU?

To je právě jedna z výjimek. Formuláře pro INTRASTAT nemusíte vyplňovat v případě, že je zboží přes dané státy přepravováno a nejedná se tedy ještě o finální destinaci.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Oba dva státy jsou členskými státy EU. Než však zboží dopravíte z České republiky do Itálie, tak bude muset zboží překročit také hranice Rakouska. V takovém případě nemusíte vyplňovat výkazy pro INTRASTAT pro převoz zboží z ČR do Rakouska a z Rakouska do Itálie. Výkaz se vyplní jen pro pohyb zboží mezi ČR a Itálií.

Druhá část článku se věnuje pojmům, se kterými se můžete setkat při vyplňování formulářů pro INTRASTAT.

 

 

Ekaer – prodloužení termínu přechodného období

22.1.2015 byla na stránkách maďarské daňové správy zveřejněna informace o prodloužení přechodného období do 28.2.2015. EKAER čísly by však měly být zásilky vybavovány již v průběhu února.

Ve druhém únorovém týdnu by měl být změněn zákon, který by měl vyřešit sporné body.