INTRASTAT – cizí měny a měnové kurzy

Jaké kurzy použít do INTRASTATu:

Pro přepočet cizí měny na českou korunu použije zpravodajská jednotka vždy kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, v němž předmětné zboží vykáže v systému Intrastat. A to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění). Zde se řídí zvoleným principem vykazování zboží v Intrastatu.

Pokud se některá přijetí nebo odeslání zboží do Přiznání k DPH neuvádějí, použije se pro ně také kurz používaný plátcem DPH v referenčním období reálného pohybu předmětného zboží. Tímto obdobím může být jen kalendářní měsíc jeho přijetí nebo odeslání. To platí například pro:

 • přijetí nebo odeslání zboží za účelem zpracování podle smlouvy, kdy se zboží nestává majetkem zpravodajské jednotky,
 • zboží dodané nebo odeslané zdarma,
 • dodání nebo přijetí zboží na/z konsignačního skladu.

V případě opravy použije vždy zpravodajská jednotka kurz pro DPH, kterým přepočítala hodnotu zboží vykázaného v Intrastatu v opravovaném měsíci.

Příklad:

 Zpravodajská jednotka v březnu přijala zboží, které následně v dubnu zaplatila a v prosinci k němu obdržela dobropis. Pro opravu tak použije kurz z března (oprava data toho měsíce).

Kurzy pro výpočet limitu vykazování pro účely INTRASTATu

Pro určení (výpočet) prahů pro vykazování je nutné k přepočtu z cizí měny na Kč použít směnné kurzy pro přiznání k DPH.

Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky. Práh pro vykazování se také určuje podle fyzického pohybu zboží. Je to celkový součet fakturované hodnoty, o kterém zpravodajská jednotka musí nebo by musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ.

Aktuální kurzy pro přepočet cizí měny

Kurzy pro přepočet cizí měny k datu vystaven faktury pro účely DPH a Intrastatu:

Vracené a náhradní zboží v rámci jeho nákupu a prodeje

Pokud se zboží odeslané z ČR a vykázané do Intrastatu s kódem transakce začínajícím číslem „1“, vrací z jakýchkoliv důvodů zpět jeho dodavateli v rámci jedné obchodní operace, například ho kupující odmítá (chybný výrobek, nepříslušná dodávka, neschopnost poskytnutí náhrady apod.), zpětné přijetí zboží se do Intrastatu vykáže s kódem transakce „21“ a s původní fakturovanou hodnotou, která byla vykázána při odeslání zboží.

Původní Výkaz o odeslání s kódem transakce začínajícím číslem „1“ se při vrácení zboží neopravuje, i když je vrácena pouze část odeslané zásilky nebo je uskutečněn dobropis za vrácené zboží (viz též části 19.4. a 19.5. příručky).

Vrací-li se z jakýchkoliv důvodů zpět zboží vyvezené z ČR mimo území EU a vykázané do Intrastatu při jeho odeslání s kódem povahy transakce „91“, do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se vykáže s kódem povahy transakce „29“. To samozřejmě pouze v případě, že i při zpětném dovozu bylo propuštěno před jeho přijetím v ČR do celního režimu volného oběhu celními orgány v jiném členském státě EU.

Poznámky:

 • 1. S kódem povahy transakce „29“ se do výkazu pro Intrastat uvede vrácení zboží, které zpravodajská jednotka vyvážela mimo území EU (do státu, který není členem EU), do výkazu pro Intrastat vykázala tento vývoz s kódem povahy transakce „91“ a ke zpětnému přijetí takového zboží došlo před jeho přechodem přes vnější hranici EU (fakticky nebylo z EU ještě vyvezeno).
 • 2. Stejně tak se ale použije kód povahy transakce „29“ v případě vykázání údajů o zpět dovezeném zboží, které bylo při vývozu vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „91“, dopraveno mimo území EU (překročilo vnější hranici EU) a při zpětném dovozu bylo do celního režimu volného oběhu propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU před jeho zpětném přijetí do ČR.
 • 3. Zboží, které je zpět dováženo ze státu, který není členským státem EU, a propouštěno do celního režimu volného oběhu je celními orgány v ČR se do Intrastatu nevykazuje.

Vrácení zboží, které bylo přijato z jiného členského státu a vykázáno do Intrastatu s kódem transakce začínajícím číslem „1“, se uvádí do Výkazu o odeslaném zboží s kódem transakce „21“ a s hodnotou, která byla hlášena do Intrastatu o přijetí tohoto zboží. Není přitom rozhodující z jakých důvodů je zboží kupujícím vráceno (vadná dodávka, zboží kupujícímu nepatřící apod.). Při vykazování údajů do Intrastatu o vráceném zboží musí být jeho hodnota totožná s tou, která byla vykázána při jeho původním odeslání nebo přijetí, i když ve skutečnosti například vrácené reklamované zboží má skutečnou hodnotu podstatně nižší. Původní Výkaz o přijetí zboží s kódem transakce začínajícím číslem „1“ se na základě skutečného vrácení zboží neopravuje, a to ani když je zpět přijata pouze část dříve odeslané zásilky nebo je za vrácené zboží zpět dobropisována jeho fakturovaná hodnota.

INTRASTAT – pojmy a zkratky

IncotermsMezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou.
IntrastatStatistický systém pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy, zejména při vnitrounijním obchodu.
Jednorázový výkazVýkaz pro Intrastat, který může podat zpravodajská jednotka, která zatím nemá povinnost vykazovat údaje do Intrastatu a jednorázově dosáhla prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce již žádné jiné zboží neodešle nebo nepřijme, s tím, že po jednorázovém výkazu se nepodávají negativní hlášení. Jednorázový výkaz se podává zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
JSD„Jednotný správní doklad“ – označení celního prohlášení podávaného celním orgánům v předepsané elektronické formě nebo na stanoveném tiskopise za účelem propuštění zboží celním orgánem do příslušného vývozního nebo dovozního celního režimu.
Koruna česká.
Kombinovaná nomenklaturaNomenklatura celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvořená rozšířením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží).
Místně příslušný celní úřadCelní úřad vykonávající působnost na území vyššího samosprávného celku ČR, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně (§ 6 a 10 zákona č. 17/2012, o Celní správě České republiky).
MJDoplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje množství přijatého nebo odeslaného zboží (např. počet kusů, litrů, metrů…). Je označena příslušným kódem v kombinované nomenklatuře (v celním sazebníku). Jedná se o druhý ukazatel vedle vlastní hmotnosti zboží, který je uveden u řady položek kombinované nomenklatury, ne však u všech.
Negativní hlášeníVýkaz pro Intrastat, kterým se oznamuje, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) nedošlo k žádnému odeslání anebo přijetí zboží, o kterém se musí uvádět údaje do výkazu pro Intrastat.
OdesláníOdeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat, které opouští území ČR (včetně zboží vraceného do jiného členského státu EU jeho dodavateli).
Povahy transakceCharakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, přičemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, ať už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu.
PřijetíPřijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat, které vstupuje na území ČR (včetně vráceného zboží od odběratele z jiného členského státu EU).
Referenční obdobíKalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží.
Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu.
TARICIntegrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoří prvních osm míst zleva zbožového kódu uváděného v TARICu a jsou shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU.
Třetí zeměZemě nebo státy, které nejsou členy EU.
UnieEvropská Unie – v současnosti EU legislativa používá pojem „Unie“.
Výkaz (Výkaz pro Intrastat)Výkaz (hlášení) pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z takového státu, předávaný celním orgánům ve stanovené elektronické podobě nebo na stanoveném tiskopise.
VývozPoskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí celních orgánů.
Zpracování dle smlouvyZpracováním dle smlouvy se označují transakce, při kterých se dočasně přijímá z jiného členského státu do ČR nebo se dočasně odesílá do jiného členského státu z ČR zboží za účelem jeho zpracování nebo přepracování, přičemž se nemění jeho vlastník. Z hlediska předpisů o DPH je toto přijetí nebo odeslání uskutečňováno za účelem poskytnutí služby, kterou je provedení práce na movité věci. Tato práce se označuje také jako práce vykonávaná ve smluvním vztahu. Často se zpracování dle smlouvy nepřesně označuje jako zušlechtění zboží.
Zpravodajská jednotkaPrávnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a vznikla jí povinnost poskytovat do INTRASTATU stanovené údaje o tomto zboží.
Zvláštní zboží a pohybyZvláštní případy odeslání nebo přijetí zboží, při kterých se údaje do Výkazu pro Intrastat uvádějí s určitými výjimkami (viz část 18. této příručky).

Seznam zboží, o kterém se údaje do Intrastatu nevykazují

Údaje o odeslání nebo přijetí se neuvádějí do Výkazů pro Intrastat, jedná-li se o některé z tohoto zboží:

 • a) měnové zlato;
 • b) platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, včetně prostředků, které jsou platbami za služby (například poštovné, daně, uživatelské poplatky);
 • c) zboží pro přechodné použití či po něm, při splnění všech následujících podmínek:
  • 1. není plánováno či uskutečněno žádné jeho přepracování,
  • 2. předpokládaná doba jeho přechodného použití není delší než 24 měsíců,
  • 3. odeslání nebo přijetí tohoto zboží se nepřiznává k DPH jako jeho dodání nebo pořízení;
 • d) zboží, které se pohybuje (dopravuje) mezi ČR a jejími územními enklávami v ostatních členských státech EU. Těmi se rozumí zastupitelské orgány (např. velvyslanectví) a národní ozbrojené síly umístěné mimo území ČR;
 • e) zboží, které si mezi sebou odesílají a přijímají mezinárodní organizace a zboží, které se pohybuje mezi členskými státy EU a jejich zastupitelskými orgány a národními ozbrojenými silami, které hostí ČR;
 • f) zboží použité jako nosiče informací (např. s nahraným softwarem), které jsou vyvinuté a zpracované na zakázku odběratele nebo nejsou předmětem obchodních transakcí, případně se jedná o doplňky předešlých dodávek, jako jsou třeba aktualizace, u kterých není příjemci toto zboží fakturováno (například flash disky, DVD, CD, filmy, plány, nebo audio a video kazety);
 • g) software stahovaný z internetu nebo dodávaný elektronicky e-mailem;
 • h) bezplatné dodávky reklamního materiálu a obchodních vzorků;
 • i) bezplatné dodávky zboží, které samo o sobě není předmětem obchodní transakce, jestliže jediným účelem jeho přijetí nebo odeslání je příprava nebo podpora následné obchodní transakce;
 • j) zboží pro opravu a po ní, a s ní související náhradní díly. Oprava zahrnuje uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prosté udržení zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, které ale žádným způsobem nemění povahu zboží;
 • k) dopravní prostředky, které při výkonu své činnosti překračují státní hranici.