Mezinárodní obchodní dodací podmínky

Soubor mezinárodních výkladových pravidel INCOTERMS připravuje a vydává od roku 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Poslední verze INCOTERMS byla uveřejněna v roce 2010. Vydáním nové verze pravidel nezanikají verze starší, proto je nezbytné v kupní smlouvě s dodacími podmínkami uvádět i rok vydání INCOTERMS. Určují, jaká ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu, a jaké náklady nese ta která strana. Tato pravidla však neuvádějí žádné informace týkající se ceny zboží a způsobu jejich úhrady. Nezabývají se ani přechodem vlastnictví zboží, ani následky porušení smlouvy. INCOTERMS nejsou právní normu a závaznými se stávají pouze v případě, že se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy.

Jak jsem již zmínila v předešlém článku, pravidla Incoterms 2010 obsahují celkem 11 doložek, které se dále člení do dvou skupin:

 • pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
 • pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF

Než přejdeme k samotnému vysvětlení jednotlivých pravidel, ráda bych ještě připomněla skutečnost, že se pro účely vykazování Intrastatu v České republice nepoužívají konkrétní názvy pravidel. Existují 4 skupiny dodacích podmínek označené kódem, který se následně vyplní do výkazu pro Intrastat. Jaká pravidla patří do jednotlivých skupin se dozvíte v předchozím článku

KÓDY SKUPIN DODACÍCH PODMÍNEK

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy

 • EX WORKS – EXW („ze závodu“)

Prodávající připraví zboží k dispozici kupujícímu v místě svého podnikání. Prodávající tak není zodpovědný za nakládku zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz. Po převzetí zboží v závodě prodávajícího již veškeré náklady spojené s přepravou do místa určení hradí kupující.

 • FREE CARRIER – FCA („vyplaceně dopravci“)

Prodávající předá celně odbavené zboží pro vývoz dopravci, kterého jmenoval kupující, a to v místě svého podnikání nebo na jiném ujednaném místě. Po předání zboží dopravci přechází riziko i další náklady spojené s přepravou do místa určení z prodávajícího na kupujícího. Prodávající nemá žádnou povinnost provést jakékoliv celní formality v dovozu ani uhradit dovozní clo.

 • CARRIAGE PAID TO – CPT („přeprava placena do“)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci na předem sjednané místo. Prodávající zároveň musí uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit veškeré náklady na přepravu zboží až do místa určení. Rizika (nebezpečí ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce) však přecházejí z prodávajícího na kupujícího dříve, a to v místě předání zásilky prvnímu přepravci. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – CIP („přeprava a pojištění placeno do“)

Doložka CIP je stejná jako CPT (prodávající hradí výlohy spojené se zbožím až do místa určení, rizika však přecházejí dříve). Prodávající má současně povinnost sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Pojistka má krýt 110 % hodnoty uvedené v kupní smlouvě a má být sjednána v ceně kontraktu. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • DELIVERED AT TERMINAL – DAT („s dodáním do překladiště“)

Prodávající vyloží zboží z příchozího dopravního prostředku v předem určeném překladišti nebo v místě určení, kdy je dáno k dispozici kupujícímu. Pod pojem „překladiště“ se rozumí volné prostranství i budova jako například nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží a jeho vykládkou v ujednaném překladišti anebo místě určení. DAT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Tato doložka je vhodná především pro kontejnerovou přepravu.

 • DELIVERED AT PLACE – DAP („s dodáním v místě určení“)

Prodávající poskytne zboží kupujícímu k dispozici na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Nese všechna rizika spojená s dodáním zboží do předem sjednaného místa. Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující. Prodávající proclí zboží ve vývozu, ovšem už nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu, a hradit jakékoliv poplatky či provést celní odbavení v dovozu.

 • DELIVERED DUTY PAID – DDP („s dodáním clo placeno“)

Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s dodáním zboží až do určeného místa v zemi dovozu. Celně odbavené zboží pro dovoz připraví kupujícímu na příchozím dopravním prostředku k vykládce na sjednaném místě určení. Prodávající má rovněž povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení.

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu

 • FREE ALONGSIDE SHIP – FAS („vyplaceně k boku lodi“)

Prodávající dodá celně odbavené zboží pro vývoz k boku lodi (tj. na nábřeží) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi z prodávajícího na kupujícího. Kupující určuje loď a od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. Prodávající není povinen odbavit zboží v dovozu, ani hradit dovozní clo nebo provést jakékoliv dovozní celní formality.

 • FREE ON BOARD – FOB („vyplaceně na loď“)

FOB je jednou z nejstarších doložek využívaných u námořní a říční dopravy, kdy je nakládka i vykládka zabezpečována pomocí jeřábu. Prodávající splní povinnost dodání v okamžiku, kdy zboží přejde přes zábradlí na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nakládky. Od této chvíle nese riziko za ztrátu anebo poškození zboží kupující a současně hradí veškeré další náklady. Prodávající obstará celní odbavení zboží pro vývoz, není však povinen celně odbavit zboží v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • COST AND FREIGHT – CFR („náklady a přepravné“)

Rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v jiném okamžiku než náklady spojené s dopravou do místa určení. Rizika přejdou na kupujícího v přístavu nakládky dodáním zboží přes zábradlí lodi (stejně jako u doložky FOB), zatímco náklady až v přístavu určení. Prodávající musí sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • COST, INSURANCE AND FREIGHT – CIF („náklady, pojištění a přepravné“)

Doložka CIF je podobná jako CFR (riziko přechází na kupujícího v přístavu nakládky, náklady až v přístavu určení). Prodávající však zároveň musí zajistit na vlastní náklady přepravní pojištění kryjící riziko kupujícího ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Zboží má být pojištěno na 110 % hodnoty a pojistka sjednána v měně kontraktu. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

1.1.2020 vstoupí v platnost nová verze INCOTERMS 2020, která by se měla ještě více přizpůsobit současným globálním praktikám v mezinárodním obchodu. Tato revize měla za cíl udělat stávající dodací podmínky uživatelsky přívětivější, aby uživatelům zjednodušila volbu příslušné podmínky. Mimo jiné se změnilo pořadí podmínek a ke každé podmínce přibyly uživatelské pokyny.

 

Kódy států – stát určení, odeslání a původu

Mezi údaje uváděné ve výkazech pro Intrastat patří mimo jiné i informace o státu určení, odeslání a původu. Pro jejich zaznamenání se použijí dvoumístné alfabetické kódy států. Státem určení se označuje poslední členský stát, kam má být zboží v rámci příslušné transakce dodáno. Ve většině případů je zásilka do tohoto státu přímo adresována. Údaj o státu určení se vyznačuje do výkazu o odeslání zboží. Zatímco informace o státu odeslání a státu původu se uvádí do výkazu o přijetí zboží. Státem odeslání se nazývá členský stát, ze kterého bylo zboží přímo odesláno do místa určení v ČR. A státem původu je při přijetí zboží do ČR stát, v němž bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vytěženo, vypěstováno apod. Pokud bylo zboží zpracováno v různých státech, za zemi původu se považuje stát, ve kterém zboží získalo konečnou podobu.

Při vykazování výše zmíněných údajů o státech se používá dvoumístný alfabetický kód z číselníku zemí (CZEM), který byl vydán s účinností od 1. ledna 2004 sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a naposledy aktualizován sdělením č. 153/2019 Sb. ze dne 19. června 2019. Číselník zemí je vypracován na bázi mezinárodní normy ISO 3166-1, kterou vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci.

Pro vyznačení státu určení ve výkazu o odeslání zboží nebo státu odeslání ve výkazu o přijetí zboží se používají následující alfabetické kódy.

Přehled dvoumístných alfabetických kódů členských zemí Evropské unie

BEBelgieLTLitvaATRakousko
BGBulharskoLVLotyšskoRORumunsko
DKDánskoLULucemburskoGRŘecko
EEEstonskoHUMaďarskoSKSlovensko
FIFinskoMTMaltaSISlovinsko
FRFrancie (a Monako)DENěmeckoGBSpojené království
IEIrskoNLNizozemskoESŠpanělsko
ITItáliePLPolskoSEŠvédsko
CYKyprPTPortugalskoHRChorvatsko

 

Při uvádění státu původu do výkazu o přijetí zboží do ČR se čerpá z celého číselníku zemí (CZEM) uvedeného pod textem. Pokud nemá zpravodajská jednotka žádné informace o původu zboží, ani není přímo na zboží nebo v dokladech, které patří k příslušné zásilce, původ zboží vyznačen, uvede se do výkazu pro Intrastat namísto kódu státu původu kód „QU“. Pokud je známa pouze skutečnost, že zboží pochází z EU, ale není známý konkrétní stát, uvede se do výkazu pro Intrastat namísto kódu státu původu kód „QV“.

Přehled dvoumístných alfabetických kódů všech samostatných států a závislých území světa

AFAfghánistánIDIndonésiePKPákistán
AXAlandyIQIrákPWPalau
ALAlbánieIRÍránPSPalestina
DZAlžírskoIEIrskoPAPanama
ASAmerická SamoaISIslandPGPapua Nová Guinea
VIAmerické Panenské ostrovyITItáliePYParaguay
ADAndorraILIzraelPEPeru
AOAngolaJMJamajkaPNPitcairn
AIAnguillaJPJaponskoCIPobřeží slonoviny
AQAntarktidaYEJemenPLPolsko
AGAntigua a BarbudaJEJerseyPRPortoriko
ARArgentinaZAJižní AfrikaPTPortugalsko
AMArménieGSJižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovyATRakousko
AWArubaSSJižní SúdánRERéunion
AUAustrálieJOJordánskoGQRovníková Guinea
AZÁzerbájdžánKYKajmanské ostrovyRORumunsko
BSBahamyKHKambodžaRURusko
BHBahrajnCMKamerunRWRwanda
BDBangladéšCAKanadaGRŘecko
BBBarbadosCVKapverdyPMSaint Pierre a Miquelon
BEBelgieQAKatarSVSalvador
BZBelizeKZKazachstánWSSamoa
BYBěloruskoKEKeňaSMSan Marino
BJBeninKIKiribatiSASaúdská Arábie
BMBermudyCCKokosové (Keelingovy) ostrovySNSenegal
BTBhútánCOKolumbieMPSeverní Mariany
BOBolívieKMKomorySCSeychely
BQBonaire, Svatý Eustach a SabaCGKonžská republikaSLSierra Leone
BABosna a HercegovinaKPKorejská lidově demokratická republikaSGSingapur
BWBotswanaKRKorejská republikaSKSlovensko
BVBouvetův ostrovXKKosovoSISlovinsko
BRBrazílieCRKostarikaSOSomálsko
IOBritské indickooceánské územíCUKubaAESpojené arabské emiráty
VGBritské Panenské ostrovyKWKuvajtUSSpojené státy
BNBrunejCYKyprRSSrbsko
BGBulharskoKGKyrgyzstánCFStředoafrická republika
BFBurkina FasoLALaosSDSúdán
BIBurundiLSLesothoSRSurinam
CKCookovy ostrovyLBLibanonSHSvatá Helena
CWCuraçaoLRLibérieLCSvatá Lucie
TDČadLYLibyeBLSvatý Bartoloměj
MEČerná HoraLILichtenštejnskoKNSvatý Kryštof a Nevis
CZČeskoLTLitvaMFSvatý Martin (FR)
CNČínaLVLotyšskoSXSvatý Martin (NL)
DKDánskoLULucemburskoSTSvatý Tomáš a Princův ostrov
CDDemokratická republika KongoMOMacaoVCSvatý Vincenc a Grenadiny
DMDominikaMGMadagaskarSZSvazijsko
DODominikánská republikaHUMaďarskoSYSýrie
DJDžibutskoMKMakedonieSBŠalomounovy ostrovy
EGEgyptMYMalajsieESŠpanělsko
ECEkvádorMWMalawiSJŠpicberky a Jan Mayen
EREritreaMVMaledivyLKŠrí Lanka
EEEstonskoMLMaliSEŠvédsko
ETEtiopieMTMaltaCHŠvýcarsko
FOFaerské ostrovyIMManTJTádžikistán
FKFalklandyMAMarokoTZTanzanie
FJFidžiMHMarshallovy ostrovyTHThajsko
PHFilipínyMQMartinikTWTchaj-wan
FIFinskoMUMauriciusTGTogo
FRFrancieMRMauritánieTKTokelau
GFFrancouzská GuyanaYTMayotteTOTonga
TFFrancouzská jižní a antarktická územíUMMenší odlehlé ostrovy USATTTrinidad a Tobago
PFFrancouzská PolynésieMXMexikoTNTunisko
GAGabonFMMikronésieTRTurecko
GMGambieMDMoldavskoTMTurkmenistán
GHGhanaMCMonakoTCTurks a Caicos
GIGibraltarMNMongolskoTVTuvalu
GDGrenadaMSMontserratUGUganda
GLGrónskoMZMosambikUAUkrajina
GEGruzieMMMyanmarUYUruguay
GPGuadeloupeNANamibieUZUzbekistán
GUGuamNRNauruCXVánoční ostrov
GTGuatemalaDENěmeckoVUVanuatu
GGGuernseyNPNepálVAVatikán
GNGuineaNENigerGBVelká Británie
GWGuinea-BissauNGNigérieVEVenezuela
GYGuyanaNINikaraguaVNVietnam
HTHaitiNUNiueTLVýchodní Timor
HMHeardův ostrov a MacDonaldovy ostrovyNLNizozemskoWFWallis a Futuna
HNHondurasNFNorfolkZMZambie
HKHongkongNONorskoEHZápadní Sahara
CLChileNCNová KaledonieZWZimbabwe
HRChorvatskoNZNový Zéland
INIndieOMOmán

Kódy skupin dodacích podmínek

Jedním z povinných údajů výkazu Intrastatu pro odeslání i přijetí zboží je údaj o dodací podmínce, kam se uvádí kódem příslušné skupiny. Dodací podmínka je zpravidla dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím zboží, obvykle odpovídá pravidlům Incoterms a vyplývá z kupní smlouvy. Pro výběr správného kódu skupiny dodacích podmínek do výkazu je rozhodující použití příslušné dodací podmínky při dané obchodní transakci a její zařazení do odpovídající skupiny těchto podmínek.

Do výkazu o odeslání nebo o přijetí zboží se uvádí jeden z těchto kódů skupin dodacích podmínek s přihlédnutím k nim uvedeným vysvětlivkám a dodacím podmínkám Incoterms, kterým jednotlivé skupiny odpovídají:

Kód skupinyVysvětlivka
Kzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující
Lzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí přepravné do přístavu určení
Mzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající
Nzahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hranici nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

 

Kód skupinyKódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu s podmínkami Incoterms 2010 Mezinárodní obchodní komory
KEXW, FCA, FAS, FOB
LCFR, CIF
MDAT, DAP, DDP, CPT, CIP
Ndodací podmínky neodpovídající žádné z podmínek INCOTERMS

 

Dodací podmínky Incoterms 2010 vydané Mezinárodní obchodní komorou v Paříži upravují základní povinnosti kupujícího a prodávajícího v mezinárodním obchodu, jako je přechod vlastnictví mezi prodávajícím a kupujícím, dělba přepravních nákladů a přechod rizika ve smyslu odpovědnosti za ztrátu a poškození zboží a náklady na pojištění. Obsahují celkem 11 doložek, které se člení do dvou skupin:

Podrobné informace a vysvětlení jednotlivých pravidel se objeví v následujícím článku.

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ DODACÍ PODMÍNKY