Kdy a jak správně opravit výkazy pro Intrastat?

Zjistili jste nové informace, které se v již odevzdaném výkazu pro Intrastat měly objevit, ale v okamžiku jeho zpracování Vám chyběly? Situace, co může nastat velmi snadno. V této chvíli je důležité znát pravidla pro postup při opravách výkazů předaných celnímu úřadu. Ta upravuje příručka pro Intrastat, stejně jako jejich termíny. Dále uvádí chyby a nepřesnosti, které není třeba opravovat, a také postup při následné opravě výkazů při vystavení dobropisu. V našem článku naleznete všechny potřebné informaci, které byste měli vědět, než se pustíte do opravy výkazů pro Intrastat.

Zjistí-li zpravodajská jednotka nepřesnosti v odeslaném výkazu pro Intrastat,  má povinnost chybné údaje opravit nejpozději do 30 dnů od tohoto okamžiku. Opravu provede v souladu s předpisy platnými pro rok daného referenčního období výkazu. Nejzazší termín oprav je 12. pracovní den měsíce července v roce následujícím po roce, v němž byly nesprávné údaje za některý měsíc vykázány. Po uplynutí červnového termínu hlášení již není možné žádný z měsíců předešlého roku opravit.

Opravu výkazů zaslaných celnímu úřadu elektronicky lze provést dvojím způsobem. Původní výkaz může zpravodajská jednotka celý zrušit a poslat na místo něj nový, úplný se správnými daty. Tento postup je jediný možný při opravě jednorázového výkazu podaného v listinné podobě. Druhou možností je v hlášení přímo v aplikaci InstatDesk opravit chybné údaje v konkrétních řádcích, a aktualizovat tak stávající hlášení.

Kdy není třeba výkaz pro Intrastat opravovat?

  • Pokud se opravou nesprávně uvedeného údaje o fakturované částce nezmění chybně vykázaná hodnota o více než 5 %.
  • V případě, že se opravou nepřesně uvedeného údaje o vlastní hmotnosti nebo množství v doplňkové měrné jednotce nezmění chybně vykázaný údaj o více než 5 %.
  • Ostatní chybně vykázané údaje (vyjma fakturované hodnoty a množství) se nemusí opravovat, pokud se vztahují k hodnotě nepřesahující 10.000 Kč.

Pro stanovení pětiprocentního limitu není rozhodující, zda se opravou konečná suma zvýší nebo sníží. Při vykazování do Intrastatu by měla zpravodajská jednotka zvážit možnost souhrnného uvádění údajů. Pokud má při odeslání nebo přijetí zboží více případů se stejnou celní nomenklaturou, shodným druhem dopravy, povahy transakce, země určení či odeslání a původu, stejným kódem skupiny dodacích podmínek i vyznačením kódu zvláštního pohybu a statistického znaku, je vhodné je vykázat souhrnně v jednom řádku. Lze tak omezit množství případných následných oprav využitím možnosti neopravovat chybné údaje.

Dobropisy a opravy výkazů pro Intrastat

Vystavení dobropisu k dodanému a do Intrastatu vykázanému zboží může změnit jeho cenu následovně:

  • Dobropis sníží původní cenu zboží. Děje se tak například na základě uznané reklamace vadného plnění kupní smlouvy (třeba z důvodů špatné kvality zboží). Zpravodajská jednotka musí opravit údaje o hodnotě zlevňovaného zboží v původním výkazu o jeho přijetí nebo odeslání. Opravu nemusí provádět pouze v případě, že dobropisovaná částka spolu s přidanými dalšími rozdíly chybně vykázaného údaje o fakturované sumě nepřesáhne 5% daného nesprávně vykázaného údaje.
  • Prodávající vrací dobropisem kupujícímu zpět celou uhrazenou cenu za dodané zboží. A to bez ohledu na skutečnost, zda se úplný dobropis vztahuje na celou zásilku zboží nebo jen na její část. Ve výkazu pro Intrastat se uvedené údaje následně neopravují. Původně uvedená hodnota zboží před vystavením dobropisu zůstává stejná a dobropis se tak v Intrastatu vůbec nevykáže. Přitom nezáleží na tom, zda se dobropisované zboží vrátí prodávajícímu či zda zůstane kupujícímu.

Ostatní pravidla

Pokud se celá zásilka zboží nebo její část vrací zpět, dodatečně se neopravují údaje v již předaném výkazu pro Intrastat. Zpětné odeslání původně přijatého zboží či zpětné přijetí původně odeslaného zboží se značí kódem transakce „21“ a vykazuje se s původní hodnotou.

V případě, že zpravodajská jednotka očekává následnou změnu vykazované hodnoty zboží v době, kdy připravuje výkaz pro Intrastat, může vykázat už předpokládanou hodnotu. Předejde tak následné opravě výkazu. Pokud k očekávané změně nedojde, případně v jiné výši, musí opravit hodnotu na skutečný údaj. I zde lze využít pravidlo o možnosti neopravovat chybné údaje, pokud se hodnota nezmění o více či méně než 5%.

Následně se ve výkazech pro Intrastat neopravuje kód transakce, pokud byl v době uvedení do výkazu správný, ale pozdější nakládání se zbožím tomu neodpovídá. Jedná se například o dodatečné dohody a rozhodnutí o nevrácení zboží po jeho zpracování dle smlouvy nebo o nevrácení zboží původně určeného k takovému zpracování, o nevrácení zboží po jeho dlouhodobém skladování na jiném než konsignačním či distribučním skladu nebo po jiném dočasném přijetí nebo odeslání k dočasnému použití na dobu delší než dva roky.

Nyní by Vás nemělo při opravě výkazů pro INTRASTAT nic zaskočit. Pokud si však přece jen nejste zcela jisti, neváhejte se na nás obrátit.

NAPIŠTE NÁM