Brexit je u konce – Spojené království vstupuje do roku 2021 s dohodou.

S posledními dny roku 2020 přichází konec i tzv. přechodného období, kdy Spojené království zůstává součástí celní unie a funguje v rámci jednotného trhu, přestože už dále nepatří mezi členské státy EU. Téměř do poslední chvíle byla dohoda mezi EU a Spojeným královstvím dosti nejistá, ale nakonec se na Štědrý den podařilo oběma stranám shodnout na podobě budoucích vztahů. Jelikož 28. prosince 2020 podpořili zástupci všech členských států EU pobrexitovou dohodu, může tak začít od 1. ledna 2021 platit i bez souhlasu Evropského parlamentu. Ten ji bude schvalovat dodatečně v lednu následujícího roku.

I přes úspěšné dojednání dohody však obě strany čeká množství změn. Dohoda sice zavádí nulová cla a kvóty na zboží, s nímž se mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií obchoduje, ale nic to nemění na skutečnosti, že je Velká Británie třetí zemí. S koncem přechodného období ztratí výhody člena EU a nebude již nadále součástí jednotného trhu a celní unie. Britské vývozce čeká více administrativy. Celní orgány v členských státech budou na základě celního kodexu Unie provádět kontroly přepravovaného zboží ze Spojeného království stejně jako u zboží z ostatních třetích zemí. To může vést k prodloužení lhůt při vyřizován celních formalit a postupů.

Nová pravidla pro obchod se Spojeným královstvím od ledna 2021:

  • Registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) pro vyřízení celních formalit vydáno ve Spojeném království již nebude dále platné. Je nutné zažádat o vydání nového EORI.
  • Oprávnění hospodářských subjektů či jiná oprávnění vydaná ve Spojeném království přestanou platit. Pro získání oprávnění EU o ně musí subjekt žádat v členském státě EU.
  • Firmy z EU se musí seznámit s formalitami a postupy pro obchodování se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí.
  • Při importu zboží ze Spojeného království na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH).
  • Zboží vyvážené z EU bude osvobozeno od DPH, jestliže vývozce doloží, že zboží opustilo Unii.
  • Firmy z EU se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí.
  • Při importu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se tato daň vybírá a je splatná při uvedení zboží na trh.
  • Pro obchod platí stejná pravidla Unie zakazující či omezující import či export určitého zboží z důvodu veřejného pořádku. Jako je například ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů apod.).

K uplatnění nulové sazby cla bude nutné doložit příslušné dokumenty, které prokážou původ zboží v EU nebo ve Spojeném království. Pokud tyto dokumenty nebudou v rámci celního řízení předloženy, pak bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU.

Změny ve vykazování Intrastatu

Od 1. 1. 2021 se změní vykazovaní pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy EU v rámci systému Intrastat. Za referenční období leden 2021 bude ještě naposledy možné vykázat přesun zboží mezi Spojeným královstvím a ČR vlivem časového nesouladu souvisejícího s přepravou zboží nebo z důvodu vykazování zboží podle DPH. Počínaje referenčním obdobím únor 2021 se začne vykazovat pouze pohyb mezi Severním Irskem a Českou republikou. Obchod mezi Českou republikou a ostatními částmi Spojeného království (bez Severního Irska) se již nadále nebude do Intrastatu uvádět. V kontextu této změny se zavádí nové kódy:

  • XI – Spojené království (Severní Irsko) a
  • XU – Spojené království (bez Severního Irska).

Kód XU se tak bude v systému Intrastat nově používat pouze k označení státu původu.

foto: www.freeimages.com
zdroj: celnisprava.cz