INTRASTAT – cizí měny a měnové kurzy

Jaké kurzy použít do INTRASTATu:

Pro přepočet cizí měny na českou korunu použije zpravodajská jednotka vždy kurz, který používá jako plátce DPH pro referenční období, v němž předmětné zboží vykáže v systému Intrastat. A to buď kurz z okamžiku odeslání/přijetí zboží nebo kurz z okamžiku vzniku povinnosti přiznat zboží k DPH (uskutečnění zdanitelného plnění). Zde se řídí zvoleným principem vykazování zboží v Intrastatu.

Pokud se některá přijetí nebo odeslání zboží do Přiznání k DPH neuvádějí, použije se pro ně také kurz používaný plátcem DPH v referenčním období reálného pohybu předmětného zboží. Tímto obdobím může být jen kalendářní měsíc jeho přijetí nebo odeslání. To platí například pro:

 • přijetí nebo odeslání zboží za účelem zpracování podle smlouvy, kdy se zboží nestává majetkem zpravodajské jednotky,
 • zboží dodané nebo odeslané zdarma,
 • dodání nebo přijetí zboží na/z konsignačního skladu.

V případě opravy použije vždy zpravodajská jednotka kurz pro DPH, kterým přepočítala hodnotu zboží vykázaného v Intrastatu v opravovaném měsíci.

Příklad:

 Zpravodajská jednotka v březnu přijala zboží, které následně v dubnu zaplatila a v prosinci k němu obdržela dobropis. Pro opravu tak použije kurz z března (oprava data toho měsíce).

Kurzy pro výpočet limitu vykazování pro účely INTRASTATu

Pro určení (výpočet) prahů pro vykazování je nutné k přepočtu z cizí měny na Kč použít směnné kurzy pro přiznání k DPH.

Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky. Práh pro vykazování se také určuje podle fyzického pohybu zboží. Je to celkový součet fakturované hodnoty, o kterém zpravodajská jednotka musí nebo by musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ.

Aktuální kurzy pro přepočet cizí měny

Kurzy pro přepočet cizí měny k datu vystaven faktury pro účely DPH a Intrastatu:

Vracené a náhradní zboží v rámci jeho nákupu a prodeje

Pokud se zboží odeslané z ČR a vykázané do Intrastatu s kódem transakce začínajícím číslem „1“, vrací z jakýchkoliv důvodů zpět jeho dodavateli v rámci jedné obchodní operace, například ho kupující odmítá (chybný výrobek, nepříslušná dodávka, neschopnost poskytnutí náhrady apod.), zpětné přijetí zboží se do Intrastatu vykáže s kódem transakce „21“ a s původní fakturovanou hodnotou, která byla vykázána při odeslání zboží.

Původní Výkaz o odeslání s kódem transakce začínajícím číslem „1“ se při vrácení zboží neopravuje, i když je vrácena pouze část odeslané zásilky nebo je uskutečněn dobropis za vrácené zboží (viz též části 19.4. a 19.5. příručky).

Vrací-li se z jakýchkoliv důvodů zpět zboží vyvezené z ČR mimo území EU a vykázané do Intrastatu při jeho odeslání s kódem povahy transakce „91“, do výkazu pro Intrastat o přijetí zboží se vykáže s kódem povahy transakce „29“. To samozřejmě pouze v případě, že i při zpětném dovozu bylo propuštěno před jeho přijetím v ČR do celního režimu volného oběhu celními orgány v jiném členském státě EU.

Poznámky:

 • 1. S kódem povahy transakce „29“ se do výkazu pro Intrastat uvede vrácení zboží, které zpravodajská jednotka vyvážela mimo území EU (do státu, který není členem EU), do výkazu pro Intrastat vykázala tento vývoz s kódem povahy transakce „91“ a ke zpětnému přijetí takového zboží došlo před jeho přechodem přes vnější hranici EU (fakticky nebylo z EU ještě vyvezeno).
 • 2. Stejně tak se ale použije kód povahy transakce „29“ v případě vykázání údajů o zpět dovezeném zboží, které bylo při vývozu vykázáno do Intrastatu s kódem povahy transakce „91“, dopraveno mimo území EU (překročilo vnější hranici EU) a při zpětném dovozu bylo do celního režimu volného oběhu propuštěno celními orgány v jiném členském státě EU před jeho zpětném přijetí do ČR.
 • 3. Zboží, které je zpět dováženo ze státu, který není členským státem EU, a propouštěno do celního režimu volného oběhu je celními orgány v ČR se do Intrastatu nevykazuje.

Vrácení zboží, které bylo přijato z jiného členského státu a vykázáno do Intrastatu s kódem transakce začínajícím číslem „1“, se uvádí do Výkazu o odeslaném zboží s kódem transakce „21“ a s hodnotou, která byla hlášena do Intrastatu o přijetí tohoto zboží. Není přitom rozhodující z jakých důvodů je zboží kupujícím vráceno (vadná dodávka, zboží kupujícímu nepatřící apod.). Při vykazování údajů do Intrastatu o vráceném zboží musí být jeho hodnota totožná s tou, která byla vykázána při jeho původním odeslání nebo přijetí, i když ve skutečnosti například vrácené reklamované zboží má skutečnou hodnotu podstatně nižší. Původní Výkaz o přijetí zboží s kódem transakce začínajícím číslem „1“ se na základě skutečného vrácení zboží neopravuje, a to ani když je zpět přijata pouze část dříve odeslané zásilky nebo je za vrácené zboží zpět dobropisována jeho fakturovaná hodnota.

INTRASTAT – pojmy a zkratky

IncotermsMezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou.
IntrastatStatistický systém pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy, zejména při vnitrounijním obchodu.
Jednorázový výkazVýkaz pro Intrastat, který může podat zpravodajská jednotka, která zatím nemá povinnost vykazovat údaje do Intrastatu a jednorázově dosáhla prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce již žádné jiné zboží neodešle nebo nepřijme, s tím, že po jednorázovém výkazu se nepodávají negativní hlášení. Jednorázový výkaz se podává zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
JSD„Jednotný správní doklad“ – označení celního prohlášení podávaného celním orgánům v předepsané elektronické formě nebo na stanoveném tiskopise za účelem propuštění zboží celním orgánem do příslušného vývozního nebo dovozního celního režimu.
Koruna česká.
Kombinovaná nomenklaturaNomenklatura celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvořená rozšířením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží).
Místně příslušný celní úřadCelní úřad vykonávající působnost na území vyššího samosprávného celku ČR, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně (§ 6 a 10 zákona č. 17/2012, o Celní správě České republiky).
MJDoplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje množství přijatého nebo odeslaného zboží (např. počet kusů, litrů, metrů…). Je označena příslušným kódem v kombinované nomenklatuře (v celním sazebníku). Jedná se o druhý ukazatel vedle vlastní hmotnosti zboží, který je uveden u řady položek kombinované nomenklatury, ne však u všech.
Negativní hlášeníVýkaz pro Intrastat, kterým se oznamuje, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) nedošlo k žádnému odeslání anebo přijetí zboží, o kterém se musí uvádět údaje do výkazu pro Intrastat.
OdesláníOdeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat, které opouští území ČR (včetně zboží vraceného do jiného členského státu EU jeho dodavateli).
Povahy transakceCharakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, přičemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, ať už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu.
PřijetíPřijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat, které vstupuje na území ČR (včetně vráceného zboží od odběratele z jiného členského státu EU).
Referenční obdobíKalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží.
Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu.
TARICIntegrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoří prvních osm míst zleva zbožového kódu uváděného v TARICu a jsou shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU.
Třetí zeměZemě nebo státy, které nejsou členy EU.
UnieEvropská Unie – v současnosti EU legislativa používá pojem „Unie“.
Výkaz (Výkaz pro Intrastat)Výkaz (hlášení) pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z takového státu, předávaný celním orgánům ve stanovené elektronické podobě nebo na stanoveném tiskopise.
VývozPoskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí celních orgánů.
Zpracování dle smlouvyZpracováním dle smlouvy se označují transakce, při kterých se dočasně přijímá z jiného členského státu do ČR nebo se dočasně odesílá do jiného členského státu z ČR zboží za účelem jeho zpracování nebo přepracování, přičemž se nemění jeho vlastník. Z hlediska předpisů o DPH je toto přijetí nebo odeslání uskutečňováno za účelem poskytnutí služby, kterou je provedení práce na movité věci. Tato práce se označuje také jako práce vykonávaná ve smluvním vztahu. Často se zpracování dle smlouvy nepřesně označuje jako zušlechtění zboží.
Zpravodajská jednotkaPrávnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a vznikla jí povinnost poskytovat do INTRASTATU stanovené údaje o tomto zboží.
Zvláštní zboží a pohybyZvláštní případy odeslání nebo přijetí zboží, při kterých se údaje do Výkazu pro Intrastat uvádějí s určitými výjimkami (viz část 18. této příručky).

Seznam zboží, o kterém se údaje do Intrastatu nevykazují

Údaje o odeslání nebo přijetí se neuvádějí do Výkazů pro Intrastat, jedná-li se o některé z tohoto zboží:

 • a) měnové zlato;
 • b) platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, včetně prostředků, které jsou platbami za služby (například poštovné, daně, uživatelské poplatky);
 • c) zboží pro přechodné použití či po něm, při splnění všech následujících podmínek:
  • 1. není plánováno či uskutečněno žádné jeho přepracování,
  • 2. předpokládaná doba jeho přechodného použití není delší než 24 měsíců,
  • 3. odeslání nebo přijetí tohoto zboží se nepřiznává k DPH jako jeho dodání nebo pořízení;
 • d) zboží, které se pohybuje (dopravuje) mezi ČR a jejími územními enklávami v ostatních členských státech EU. Těmi se rozumí zastupitelské orgány (např. velvyslanectví) a národní ozbrojené síly umístěné mimo území ČR;
 • e) zboží, které si mezi sebou odesílají a přijímají mezinárodní organizace a zboží, které se pohybuje mezi členskými státy EU a jejich zastupitelskými orgány a národními ozbrojenými silami, které hostí ČR;
 • f) zboží použité jako nosiče informací (např. s nahraným softwarem), které jsou vyvinuté a zpracované na zakázku odběratele nebo nejsou předmětem obchodních transakcí, případně se jedná o doplňky předešlých dodávek, jako jsou třeba aktualizace, u kterých není příjemci toto zboží fakturováno (například flash disky, DVD, CD, filmy, plány, nebo audio a video kazety);
 • g) software stahovaný z internetu nebo dodávaný elektronicky e-mailem;
 • h) bezplatné dodávky reklamního materiálu a obchodních vzorků;
 • i) bezplatné dodávky zboží, které samo o sobě není předmětem obchodní transakce, jestliže jediným účelem jeho přijetí nebo odeslání je příprava nebo podpora následné obchodní transakce;
 • j) zboží pro opravu a po ní, a s ní související náhradní díly. Oprava zahrnuje uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prosté udržení zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, které ale žádným způsobem nemění povahu zboží;
 • k) dopravní prostředky, které při výkonu své činnosti překračují státní hranici.

Jak se registrovat do INTRASTATu

Informace pro nové zpravodajské jednotky, které začínají vykazovat:

Výkazy se předávají elektronicky místně příslušnému celnímu úřadu podle sídla společnosti.

Pro elektronické podání výkazu (pomocí aplikací InstatDesk nebo InstatOnline) je nutná registrace ke směru (přijetí/odeslání), ve kterém vznikla povinnost vykazovat data Intrastatu, u místně příslušného celního úřadu na základě vyplněného formuláře – https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/Vzory-ZFO.aspx

Informace k vyplňování formuláře
​Formulář: Přihláška k registraci zpravodajské jednotky pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zpravodajskou jednotku“.

Vyplňuje nová zpravodajská jednotka pro směr, ve kterém jí vznikla povinnost. Přihlášku vyplňuje též zpravodajská jednotka, která je již registrovaná pro jeden směr a vznikla jí povinnost vykazovat data i ve směru druhém.

V případě, kdy přihlášku za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Formulář: Registrace údajů o zástupci pro vykazování dat Intrastatu

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti „nová registrace“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a ve vztahu k Intrastatu se jedná o „zástupce“.

Vyplňuje nový zástupce pro vykazování dat Intrastatu.

Formulář: Oznámení o změně registračních údajů

Nutné zvolit v části I. Typ žádosti dle oznamovaných změn „změny již zavedených parametrů“ nebo „změny identifikačních nebo kontaktních údajů“ a v části II. Identifikace subjektu, zda se jedná o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu a zda se ve vztahu k Intrastatu jedná o „zpravodajskou jednotku“ nebo „zástupce“.

Vyplňuje zpravodajská jednotka nebo zástupce, u kterých došlo ke změně registračních údajů nebo požadují změnu parametrů elektronické komunikace (přístupy do aplikací) pro vykazování dat Intrastatu.

Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek, kdy stačí zaslat vyplněnou Přihlášku k registraci nebo Oznámení o změně registračních údajů pro Intrastat místně příslušnému celnímu úřadu.
V případě, kdy přihlášku nebo oznámení za zpravodajskou jednotku odesílá zástupce, je nutné k vyplněné žádosti přiložit plnou moc.

Papírová forma výkazu pro Intrastat je určena pro jednorázové výkazy a to pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá povinnost vykazovat data v opačném směru pohybu zboží.

Návod k vyplnění formuláře

 1. ODDÍL „I. TYP ŽÁDOSTI“

V tomto oddílu vyberte jednu z možností: Subjekt oznamuje.

Novou registraci – zaškrtněte, pokud se registrujete:

–  jako nová zpravodajská jednotka,

–  jako zpravodajská jednotka, která má již povinnost vykazovat data v jednom směru

a došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data i ve směru druhém,

–  jako nový zástupce, který bude zastupovat zpravodajskou jednotku při vykazování

dat.
Pokud za subjekt jedná zástupce, musí předložit plnou moc k zastupování (zastupování při registraci, zastupování při vykazování dat Intrastatu).

Změnu již zavedených parametrů – zaškrtněte, pokud jste již registrovanou zpravodajskou jednotkou nebo jste zástupcem, jehož data byla již zaregistrována a požadujete:

–  změnu přihlašovacích údajů – přidat nebo odebrat účet,

–  změnu v zastupování – zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale

bude vykazovat zástupce, nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data

zástupce, ale bude data vykazovat sama.
Změnu identifikačních nebo kontaktních údajů – zaškrtněte, pokud informujete o změně identifikačních nebo kontaktních údajů, anebo údajů o kontaktní osobě.

 1. ODDÍL „II. IDENTITA SUBJEKTU“

  Místně příslušný celní úřad – ze seznamu vyberte celní úřad, ke kterému je subjekt (uvedený v žádosti) místně příslušný. Místní příslušnost je upravena § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Subjekt – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.Ve vztahu k Intrastatu se jedná o – označte, zda subjekt uvedený v žádosti je, ve vztahu k Intrastatu, zpravodajskou jednotkou nebo zástupce.

  Identifikátor (IČ, RČ, VČP) – nepovinné pole, vyplnění tohoto pole slouží k načtení údajů o subjektu z obchodního rejstříku (po načtení zkontrolujte správnost vyplněných údajů).

DIČ – daňové identifikační číslo subjektu uvedeného v žádosti – povinný údaj.
Název subjektu – název subjektu uvedeného v žádosti.

Sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby – vyplňte údaje o sídle nebo místě pobytu a kontaktní údaje (tel. č., e-mail).

Údaje o kontaktní osobě – jméno, příjmení, titul kontaktní osoby pro Intrastat.

Jsou údaje o kontaktní osobě stejné? – zaškrtněte, zda jsou údaje o kontaktní osobě stejné jako údaje vyplněné u subjektu uvedeného v žádosti (jako údaje vyplněné v části „sídlo právnické osoby/místo pobytu podnikající fyzické osoby“). Pokud jsou odlišné, zaškrtněte „NE“ a údaje vyplňte.

Další postup vyplňování je odlišný pro různé druhy žádosti (nová registrace, změny již zavedených parametrů, změny identifikačních nebo kontaktních údajů).

 1. Oddíl „III. ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE KE ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTCE“

Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– Nová registrace zpravodajské jednotky.

– Místně příslušný celní úřad vydá na základě žádosti o registraci nové zpravodajské jednotky (vzniku povinnosti ve druhém směru) rozhodnutí o registraci, které bude subjektu zasláno.

Pokud nelze žádost odeslat přes datové schránky nebo odeslat k vytištění a je některé pole červeně označené, jedná se o pole povinné a subjekt toto pole musí vyplnit. Pokud je červeně označené pole vyplněné, zkontrolujte správnost vyplněného údaje.

Dále:

o uveďte v jakém směru a v jakém referenčním období došlo ke vzniku povinnosti vykazovat data. Práh pro vznik povinnosti vykazovat data se počítá samostatně pro smě přijetí a samostatně pro směr odeslání.

o zaškrtněte, zda zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo zda zplnomocňuje k vykazování dat zástupce.

– změny již zavedených parametrů
o vyplní zpravodajská jednotka v případě, že oznamuje změnu v zastupování

– zpravodajská jednotka nebude vykazovat data sama, ale bude vykazovat zástupce (nutné v této části vyplnit údaje o zástupci – DIČ, název), nebo za zpravodajskou jednotku nebude vykazovat data zástupce, ale bude vykazovat sama.

 1. Oddíl „III. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“

  Tento oddíl se vyplňuje v případech žádosti:

– nová registrace zpravodajské jednotky, kdy zpravodajská jednotka bude vykazovat data sama nebo nová registrace zástupce

o uveďte účet, který chce registrovat pro přístup do aplikací pro vykazování (InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

– změny již zavedených parametrů zpravodajské jednotky nebo zástupce
o vyplňte, pokud chce registrovat nový přístup do aplikací pro vykazování

(InstatDesk, InstatOnline), případně odstranit stávající účet.

 1. Předání žádosti celnímu úřadu

Subjekt zajistí předání vyplněného formuláře místně příslušnému celnímu úřadu před zasláním prvního hlášení Intrastatu. Pro předání formuláře doporučujeme využít datových schránek.

Seznam datových schránek celních úřadů:

Celní úřad pro hlavní město Prahu: k8dny3x
Celní úřad pro Jihočeský kraj: jz5nz4j
Celní úřad pro Jihomoravský kraj: mhqnzh6
Celní úřad pro Karlovarský kraj: dpvnz2s
Celní úřad pro Královéhradecký kraj: 64anzhu
Celní úřad pro Liberecký kraj: vznny3t
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj: ng6nz2n
Celní úřad pro Olomoucký kraj: utenz4d
Celní úřad pro Pardubický kraj: 8rtnz5p
Celní úřad pro Plzeňský kraj: 7g2ny62
Celní úřad pro Středočeský kraj: xafnz2g
Celní úřad pro Ústecký kraj: gabny7s
Celní úřad pro Kraj Vysočina: edynz54
Celní úřad pro Zlínský kraj: hi4nz

 

Co to je INTRASTAT? Pojmy a vysvětlení (1. část)

INTRASTAT. Slovo, pod kterým si snad každý zkušený importér a exportér představí horu papírování, byrokracie a nekonečné administrativy. Největší problém pro všechny pak představuje neskutečné množství formulářů a hlavně pojmů. V nich se zorientuje pouze člověk, který se INTRASTATU věnuje dennodenně. Tedy my :-). 

Nás INTRASTAT baví.  Rádi za vás převezmeme otěže a budeme veškerou správu Intrastatu vykonávat za vás. Stačí nám napsat, zavolat (vytočte +420 724 366 684). A nebo se můžete stavit v našich kancelářích v srdci Prahy či v Poděbradech!

A protože chápeme, jak těžké je pro mnohé živnostníky a firmy zvládnou veškeré vykazování v rámci INTRASTAT, připravili jsme pro vás trochu obsáhlejší článek na toto téma. V něm si rozebereme jednotlivé pojmy a také to….

Proč musí firmy vést INTRASTAT a k čemu slouží?

INTRASTAT je statistický systém, jež slouží ke sledování převáženého zboží mezi státy. INTRASTAT byl povinně zaveden Evropskou unií (je tedy platný i pro Českou republiku) a každý (podnikající) obchodní subjekt, který chce obchodovat s firmami, živnostníky apod. z jiného členského státu EU, musí povinně a pravidelně zaznamenávat, jaké zboží a kam vyvezl nebo odkud bylo zboží dovezeno. Tyto pohyby zboží se zaznamenávají do formulářů.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Musíte automaticky vést statistiky zboží pro potřeby INTRASTATU a zaznamenat, kolik tun a jaký typ dřeva bude exportováno z ČR do Itálie.

Kdy je třeba vykazovat INTRASTAT?

Obecně by se dalo tedy říci, že české firmy musí vyplňovat INTRASTAT v případě, že zboží bylo

 • odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž zboží reálně přestoupilo státní hranici ČR
 • přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž reálně přestoupilo státní hranici ČR.

Výkazy (formuláře) pro INTRASTAT se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.

Jak si však ukážeme dále, existuje několik případů, kdy musíte vykazovat data pro INTRASTAT, i když zboží hranice ČR ani neopustilo.

Registrace pro INTRASTAT

Vznik povinnosti vykazování údajů do INTRASTATU je nutné písemně oznámit před předáním prvního výkazu místně příslušnému celnímu úřadu (tedy je tak třeba učinit na území ČR, kde je pro zpravodajskou jednotku, tedy vás, místně příslušný správce DPH).

Pozn. Každý obchodující subjekt, který vykazuje statistická data týkající se pohybu zboží pro INTRASTAT, je považován za tzv. zpravodajskou jednotku. Obecně je to tedy jakákoliv fyzická či právnická osob, jež je registrována či identifikována k DPH v České republice, a která odeslala zboží do jiného členského státu anebo přijala zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující hranice 12 miliónů Kč pro odeslané a 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Firma se tedy musí zaregistrovat na celním úřadu a zároveň podat žádost o povolení elektronické komunikace s daným úřadem.

Měsíční výkazy pro INTRASTAT jiné než jednorázové, lze celnímu úřadu předávat elektronickou aplikací „InstatDesk“ nebo pomocí webové aplikace „InstatOnline“.

Při podávání hlášení INTRASTATu se může firma nechat zastupovat pověřeným zástupcem (třetí stranou), která se o veškerou evidenci, agendu a odeslání hlášení postará sama.

Co když jen zboží převážíte skrz hranice některých států EU?

To je právě jedna z výjimek. Formuláře pro INTRASTAT nemusíte vyplňovat v případě, že je zboží přes dané státy přepravováno a nejedná se tedy ještě o finální destinaci.

Příklad: Chcete odvézt 50 tun dřeva z ČR do Itálie. Oba dva státy jsou členskými státy EU. Než však zboží dopravíte z České republiky do Itálie, tak bude muset zboží překročit také hranice Rakouska. V takovém případě nemusíte vyplňovat výkazy pro INTRASTAT pro převoz zboží z ČR do Rakouska a z Rakouska do Itálie. Výkaz se vyplní jen pro pohyb zboží mezi ČR a Itálií.

Druhá část článku se věnuje pojmům, se kterými se můžete setkat při vyplňování formulářů pro INTRASTAT.

 

 

Ekaer – prodloužení termínu přechodného období

22.1.2015 byla na stránkách maďarské daňové správy zveřejněna informace o prodloužení přechodného období do 28.2.2015. EKAER čísly by však měly být zásilky vybavovány již v průběhu února.

Ve druhém únorovém týdnu by měl být změněn zákon, který by měl vyřešit sporné body.

Ekaer změny od 1.3.2015

Podmínky hlášení přepravy zboží v maďarském systému byly upraveny dokumentem č. 5/2015. (II.27.) NGM rendelet – Vyhláška ministra národního hospodářství.

Mezi nejdůležitější EKAER změny / upřesnění patří:

Ekaer se vztahuje na takové činnosti, které souvisejí s přepravou zboží s vozidlem podléhajícímu placení silniční daně (nad 3,5t).

paragraf 4 – výjimky z povinnosti vyžádat si číslo EKAER

– v odstavci (1) jsou vyjmenovávány organizace (vojsko, civilní obrana, humanitární organizace, atd.), které nemusí žádat číslo EKAER

– v odstavci (2) je uvedeno, že se číslo EKAER nemusí vyžádat, pokud je veřenou dopravou přepravováno:

a) zboží, které je evidováno jako zboží podléhající placení spotřební daně

b) zboží, které je pod celním dohledem

c) zboží, které je přepravováno na základě nařízení EU č. 1013/2006/ES o odpadu

d) zboží, které má povolení k obchodování s kovy

e) zboží, které patří mezi léky a léčivé přípravky určené k lidské spotřebě

f) zboží přepravované poštovní službou

g) zboží, které nepatří mezi rizikové zboží a hmotnost tohoto nerizikového zboží pro stejného příjemce/odesílatele nepřesahuje 2 500 kg nebo bezdaňová hodnota tohoto zboží nepřesahuje 5 000 000. HUF, a je přepraveno v rámci jedné cesty (přepravy) ve vozidle podléhajícím placení mýta

h) zboží, které patří mezi rizikové zboží a jeho hmotnost nepřesáhne 500 kg a jeho celková bezdaňová hodnota nepřesáhne 1 000 000. HUF,

Pravidla o udělení výjimek k nevyžádání čísla EKAER

Výjimky (např. na vnitrostátní přepravu zboží na kratší vzdálenost než 20 km) uděluje na základě požádáni Daňová a celní správa, a to na dobu 1 roku.

V případě povolení aplikace zjednodušeného režimu nahlašování je třeba uvést odesílatele a příjemce zboží a SPZ vozidla.

 Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z EU do HU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER příjemce dovezeného zboží (maďarský daňový subjekt). Případné změny v podaných údajích je nutné neprodleně nahásit.

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží z HU do EU

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel vyvezeného zboží (maďarský daňový subjekt).

Určení osoby, která je povinná nahlásit přepravu zboží ve vnitrozemí

V tomto případě vyžádá číslo EKAER odesílatel zboží.

Pravidla nahlašování údajů a nahlašování změn

Potřebné údaje přepraveného zboží nahlašuje oprávněný daňový subjekt nebo jím pověřená osoba. Některé údaje (§ 14, odst. (2)-SPZ, bruto váhu, název a tarif. zařazení zboží) mohou být změněny.

 Pravidla pro vydávání čísla EKAER

EKAER číslo je ode dne vydání platné 15 dnů. V případě, že se přeprava zboží nebude realizovat, v době jeho platnosti (15 dnů), může být zrušeno.

Tato vyhláška vstoupila v platnost 1.3.2015, vyjma paragrafů, o zajištění fin.záruky (platnost od 11.3.2015), paragrafů které popisují možnost získání výjímek z vyžádání čísla EKAER – zjednodušený postup pro „velké“ firmy (platnost od 1.4.2015.), a paragrafů, ve kterých je popsán způsob přepravy „sběráku“ (platnost od 1.6.2015).

EKAER – nový transportní systém v Maďarsku

EKAER nový transportní systém v Maďarsku 
má za cíl minimalizovat daňové úniky na DPH v Maďarsku

EKAER monitoruje zboží přepravované v rámci HU a mezi HU a EU.
Po úpravě zákona a jeho platnosti mohou převážet zboží po HU pouze ti daňový poplatníci jenž mají EKAER číslo pro danou silniční přepravu prováděnou vozidlem podléhajícím silničnímu mýtnému. 
Nové nařízení je platné od 1.1.2015 a ukládá povinnost systém EKAER používat.  Od 1.2.2015 bude nepoužívání pokutováno. Hrozí zabavení zboží a pokuta ve výši 40% hodnoty zboží.

 Daňový subjekt je povinný nahlásit do systému Ekaer:  

 • Přepravu zboží z členských států EU do Maďarska za účelem nákupu výrobku nebo z jiného důvodu.
 • Přepravu zboží z Maďarska do jiného členského státu EU za účelem prodeje zboží nebo z jiného důvodu.
 • Přepravu zboží ve vnitrozemí v případě, že příjemce zboží není konečný spotřebitel a přeprava vyžaduje zaplacení mýtného.

Daňový subjekt, který chce uskutečnit silniční přepravu zboží, je povinen nahlásit povinné údaje, aby mu Státní daňová a celní správa mohla vydat číslo „EKAER”.

Daňový subjekt, na základě  nahlášení potřebných údajů o plánovaném uskutečnění přepravy zboží v silniční dopravě, zaregistruje přepravu do evidence Státní daňové a celní správy. Na základě toho mu bude přiděleno k přepravě zboží číslo EKAER.

Finanční záruka 

V případě, že daňový subjekt převáží rizikové zboží dle odst. 1. a až c ( potraviny, písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv), vyjma provádění silniční přepravy zboží za úplatu, musí skládat finanční záruku na přepravu. Detail výpočtu v aplikaci EKAER cca 15% hodnoty přepravy.

Od povinnosti poskytnout finanční záruku je osvobozen ten daňový subjekt:

 1.  kterého státní daňový úřad eviduje jako kvalifikovaného plátce daně,
 2. nebo minimálně po dobu dvou let vyvíjí činnost a  je v seznamu vedeném státní daňovou správou o daňových subjektech nemajících dluh státu  a v době nahlášení přepravy zboží nemá vysloveno přerušení platnosti daňového identifikačního čísla.

Zjednodušení – EKAER není třeba hlásit, když:

 1. daňový subjekt odesílá nebo přijímá potraviny, jejichž hmotnost nepřesahuje 2.500 kg nebo jejich hodnota nepřesahuje 2.000.000 HUF  a jsou přepraveny v rámci jedné cesty (přepravy),
 2. daňový subjekt odesílá nebo přijímá rizikové potravinářské výrobky v rámci jedné cesty (přepravy) a jejich hmotnost nepřesáhne 200 kg nebo jejich hodnota nepřesáhne 250.000 HUF,
 3. hmotnost jiného rizikového zboží  nepřesáhne 500 kg nebo hodnota zboží nepřesáhne 1 milion HUF.

Zpřísnění – EKAER se musí hlásit, i když doprava nevyžaduje mýtné:

Uvedená pravidla hlášení přeprav se musí  aplikovat i v tom případě, když potraviny, které jsou určené jako rizikové přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci  200 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne  sumu 250.000 HUF (forintů), nebo v případě když jiné rizikové zboží (písek, kámen, některé oleje, hnojiva, chemikálie, dřevo, textil, obuv)  přepravuje vozidlo nepodléhající placení mýta,  a v rámci jedné cesty (přepravy)  přesahuje hmotnost zboží  určeného jednomu příjemci 500 kg, nebo hodnota tohoto zboží  přesáhne sumu 1.000.000 HUF (forintů).

Následující údaje jsou povinné hlásit:

 • Číslo EKAER
 • Odesílatel – jméno, identifikační číslo
 • Adresa nakládky
 • Příjemce jméno a IČ
 • Adresa vykládky
 • V případě přepravy rizikového zboží v rámci HU jméno a IČ podnikání pokud vykládka není stejná se sídlem
 • Zboží, které patří k danému EKAER
 • Všeobecný popis zboží
 • Položka celního sazebníku
 • Brutto váha jednotlivé položky
 • V případě nebezpečného zboží číslo jeho označení
 • Číselné označení jenž používá daňový subjekt k identifikaci zboží
 • Důvod přepravy – nákup, prodej, zušlechtění, jiné
 • Hodnota zboží
 • SPZ vozidla
 • Čas vykládky zboží
 • Čas nakládky zboží

Obchodujete v Maďarsku? Naše společnost nabízí řízení transportního systému EKAER. Nechte se zastoupit námi v Maďarsku. Jsme na tento systém školeni. Zastupujeme firmy v této problematice. Data se předávají elektronicky. Pro správu nebo ohledně dotazů vztahujících se k problematice EKAER, nám napište. Rádi se vám budeme věnovat.

EKAER systém – Co to je a jak na to?

EKÁER = Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenörzö Rendszer Elektronický systém obchodní kontroly na veřejných komunikacích

EKAER – v letošním roce často skloňovaný pojem, který mnohým manažerům zamotal hlavu.
V lednu 2015 zavedla maďarská vláda nový systém kontroly nad pohybem zboží, které míří do Maďarska či z Maďarska ven resp. do států EU. Tento systém má zajistit transparentnost pohybu zboží a tím minimalizovat možné daňové úniky v oblasti DPH.

Mnohým obchodním společnostem tak rázem vznikla nová oznamovací povinnost. Nesplněním této povinnosti se daňový subjekt vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 40 % hodnoty nenahlášeného zboží. Kromě finanční sankce může dále Státní daňový a celní orgán přistoupit
k zabavení přepravovaného zboží, dokud nebude zjištěna jeho totožnost.

Jako každý systém, i EKAER systém má svá pravidla.

1, Oznamovací povinnost je spojena pouze se silniční přepravou po maďarských veřejných komunikacích.

2, EKAER hlášení se vztahuje na přepravované zboží v rámci jedné cesty, od jednoho odesílatele, k jednomu příjemci.

3, Pro stanovení vzniku oznamovací povinnosti jsou dále stanoveny peněžní a hmotnostní limity. Tyto limity jsou v současné době definovány následovně:

Pro nerizikové zboží: celková hodnota zásilky bez DPH 5.000.000 HUF a celková hmotnost zásilky 2.500 kg

Pro rizikové zboží (např. dřevo, textil, písek, kámen, hnojiva,…): celková hodnota zásilky bez DPH 1.000.000 HUF a celková hmotnost zásilky 500 kg.

Pro zásilky pod těmito limity, jsou-li splněny obě podmínky najednou, EKAER není třeba. V případě překročení alespoň jednoho ze stanovených limitů (HUF, kg) vzniká daňovému subjektu oznamovací povinnost. Důležité je, že se nemusí jednat pouze o prodej či nákup zboží.

Systém EKAER zohledňuje 3 směry pohybu zboží, dle nichž se určuje osoba, která je povinná přepravu nahlásit resp. má oznamovací povinnost:

 • z EU do Maďarska – osoba povinná: příjemce dovezeného zboží
 • po Maďarsku – osoba povinná: odesílatel zboží
 • z Maďarska do EU- osoba povinná: odesílatel vyvezeného zboží

Zvolenému směru dopravy, odpovídá množství informací, potřebných k úspěšné žádosti o EKAER číslo, včetně možnosti následných úprav, již oznámených údajů.

Ve všech případech však musí být specifikovány následující údaje:
 • prodávající
 • kupující
 • adresa nakládky zboží
 • adresa vykládky zboží
 • identifikace zboží dle zařazení do položky celního sazebníku
 • identifikace zboží dle stručného popisu
 • brutto hmotnost
 • peněžní hodnota
 • SPZ vozidla, které zásilku přepravuje

Nejste si jistí, zda máte oznamovací povinnost? Nevyznáte se v EKAER webovém rozhraní? Nebo jen na EKAER nemáte časové či personální rezervy? Nechte se zastoupit naší společností. Na EKAER systém se specializujeme od jeho počátku.

Postup je jednoduchý – postačí registrace na stránkách maďarské daňové a celní správy (nav.gov.hu) a vytvoření uživatelského účtu.
 • Poté již v případě potřeby EKAER čísla, zašlete potřebné informace o zásilce na naši emailovou adresu.
 • Vaše data zpracujeme v systému maďarské daňové a celní správy.
 • V případě kompletních informací je okamžitě vygenerováno EKAER číslo.
 • Toto unikátní číslo společně s EKAER reportem zašleme na Vámi zvolený subjekt, který organizuje přepravu. V době pohybu po maďarských komunikacích, musí být řidiči vozidla známo EKAER číslo.
 • Vygenerované EKAER číslo má platnost 15 dní. Může být tedy vytvořeno s předstihem.
 • Po potvrzení doručení na místo vykládky (zákazník, dopravce), je EKAER hlášení uzavřeno a oznamovací povinnost je tak kompletně splněna.

INTRASTAT – co to je a k čemu slouží?

Statistický systém INTRASTAT je založen na povinném výkaznictví pro ekonomické subjekty, které provádí vnitrounijní obchod (obchod s ostatními členskými státy EU), a je závazný a ve svých základních principech stejný ve všech státech EU.

Zajištění a provoz systému INTRASTAT (např. formy výkazu, organizační zabezpečení ) však řeší jednotlivé státy EU tak, jak to nejlépe vyhovuje jejich státní administrativě.

V různých zemích EU tedy sběr údajů pro systém INTRASTAT zajišťují různé orgány státní správy (např. národní statistické úřady, národní úřady celní nebo i národní banka).

Povinnost vykazování údajů v systému INTRASTAT je stanovena ustanoveními předpisů EU, která jsou v ČR upravena zejména Vyhláškou č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství, celním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Podle těchto předpisů je systém INTRASTAT v ČR upraven následujícím způsobem.

Koho se povinnost týká?

Povinnost vykazovat údaje v systému INTRASTAT se týká subjektů, které překročí tzv. asimilační práh při přijetí zboží z jiného členského státu EU nebo při odeslání zboží do jiného členského státu EU. Asimilační práh byl stanoven pro odesílání zboží ve výši 12 000 000 Kč (dříve platila hranice 8 000 000, která se později zvýšila na 12 000 000) a pro přijetí zboží ve výši 12 000 000 Kč a vychází z fakturované hodnoty zboží, odděleně pro přijetí a pro odeslání zboží. Překročením asimilačního prahu se subjekt stane osobou povinnou k vykazování, tzv. zpravodajskou jednotkou.

Zpravodajská jednotka tedy předává výkaz pro INTRASTAT o odeslání zboží, jestliže fakturovaná hodnota odeslaného zboží překročila v kumulaci od začátku kalendářního roku ve sledovaném období částku 12 000 000 Kč, a výkaz pro INTRASTAT o přijetí zboží, jestliže fakturovaná hodnota přijatého zboží v kumulaci od začátku kalendářního roku překročila ve sledovaném období částku 12 000 000 Kč.

Pro vyhotovování výkazů pro INTRASTAT a pro jeho předávání celnímu úřadu si může zpravodajská jednotka zvolit a zmocnit zástupce, který může za zpravodajskou jednotku údaje pro systém INTRASTAT vykazovat a následně je předávat příslušnému orgánu. Takové zastoupení musí být učiněno písemným zmocněním, smlouvou nebo jiným dokumentem, který bude možné na je prokázat.

Jak a komu se vykazuje INTRASTAT?

Výkazy s údaji pro systém INTRASTAT se podávají souhrnně za sledované období, kterým je kalendářní měsíc, a podávají se jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne v měsíci následujícím po sledovaném období. Zvlášť se podávají výkazy za odeslání zboží a zvlášť za přijetí zboží. Jako orgán, v jehož kompetenci bude sběr údajů, byla v ČR určena celní správa a výkazy se tedy podávájí příslušným celním úřadům.

Pro účely vykazování údajů pro INTRASTAT byl předepsán tiskopis (výkaz pro INTRASTAT – zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží), který je možné vyhotovovat v papírové formě nebo údaje předávat celnímu úřadu elektronicky v předepsaném formátu (na disketě nebo prostřednictvím elektronického přenosu dat). Tiskopis výkazu pro INTRASTAT je možné vyhotovovat i prostřednictvím výpočetní techniky, za předpokladu, že bude odpovídat předepsanému vzoru.

Jako tiskopis výkazu pro INTRASTAT je dále umožněno využít tiskopis jednotného správního dokladu (JSD) ale pouze samostatně pro každou jednu podpoložku zboží, tzn. že nebude umožněno využívat jednotného správního dokladu doplňkového.

Co se vykazuje v rámci INTRASTATu?

Systému INTRASTAT podléhá veškeré zboží statusem EU, a zboží v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, které je dočasně odesíláno resp. přijímáno jiným členským státem, než ve kterém bylo do těchto režimů propuštěno.

Informace ze systému INTRASTAT musí být srovnatelné s informacemi, které byly před vstupem ČR do EU získávány statistikou zahraničního obchodu založenou na celní statistice. To znamená, že systém musí zachycovat pohyb zboží v čase, prostoru a dostatečném zbožovém detailu, ale také sledovat obchodní operace, na základě kterých k pohybu zboží dochází (změna vlastnictví, zpracovatelské operace, skladování, přesun zboží v rámci jednoho subjektu apod.). Do systému INTRASTAT jsou tedy uváděny obdobné údaje jaké se uváděli do písemných celních prohlášení podávaných za účelem propuštění zboží do některého z celních režimů. Jsou to zejména údaje podpoložce zboží dle celního sazebníku EU (TARIC), o fakturované ceně v Kč, o statistické hodnotě v Kč, druhu transakce ( obchodní operace), o dodací podmínce atd.

Samostatně jsou stanovena pravidla pro vykazování údajů o trojstranných obchodech nebo zvláštních pohybech zboží, jako je např. přijetí nebo odeslání investičních celků, přijetí nebo odeslání časově rozložených zásilek apod.

Jak provádět opravy výkazu INTRASTAT?

Oprava nepřesných anebo chybných údajů ve Výkazu, který byl předán celnímu úřadu, se provádí vyhotovením celého nového dokladu se správnými údaji.

Nový Výkaz se předává celnímu úřadu bezodkladně po zjištění nepřesnosti nebo chyby (za bezodkladné předání opravného Výkazu se považuje takové předání, které nebude učiněno později, jak v termínu pro běžný výkaz za příslušné sledované období. To znamená, že například v případech, kdy je chybný údaj zjištěn v průběhu měsíce června je třeba opravný výkaz předat celnímu úřadu nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce července v příslušném roce). Výkazy s opravenými údaji za sledovaná období daného kalendářního roku lze předat příslušnému celnímu orgánu nejpozději do dvanáctého pracovního dne měsíce června následujícího roku.

V již předaných Výkazech není třeba opravovat chybně nebo nepřesně uvedené údaje o fakturovaných hodnotách, pokud se těmito opravami nezmění o více než 5 % do Intrastatu celkově vykázaná hodnota náležející k jednomu zbožovému kódu kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží v jednom referenčním období. Proto opravovat chybně nebo nepřesně vykázané údaje o fakturované hodnotě je nutné při nepřesnosti větší jak 5 % z vykázané hodnoty zvlášť za odeslání či přijetí zboží v jednom referenčním období, a to zboží označeného jedním kódem zbožové kombinované nomenklatury.

Jaké jsou sankce ze nepodání INTRASTATu?

Každá osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR je povinna sdělit celním orgánům pravdivé informace o vnitrounijním obchodu způsobem a s použitím dokladu, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství, a poskytnout celním orgánům nezbytnou součinnost.

Celní úřad je, dle ustanovení § 319 zákona č. 13/2004 Sb., celní zákon v platném znění, oprávněn za neplnění těchto povinností pokutu až do výše 1 000 000 Kč.