Jak se vykazují obchodní vzorky?

Do Intrastatu se neuvádějí údaje o jakémkoliv přijetí nebo odeslaní bezúplatných obchodních vzorků. Obchodní vzorky, které představují zařízení, přístroje nebo zboží pro vyzkoušení, předvedení, ověření, analýzu za podmínky že jsou přijímané nebo odesílané s přesně vymezeným účelem a současně jsou předmětem dočasné transakce, nejsou předmětem vykazování. Běžné obchodní vzorky včetně těch, které jsou odesílané nebo přijímané bezplatně jsou předmětem vykazování do systému INTRASTAT – CZ.

Co se rozumí pod pojmem sledovací období?

Sledovacím obdobím se myslí kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého, o němž jsou vykazovány údaje do Intrastatu. V praxi to znamená kalendářní měsíc, v němž bylo zboží fyzicky přijato příjemcem nebo odesláno odesílatelem. Sledovaným obdobím může být také kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty pro toto zboží za předpokladu, že tento měsíc je shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se jedná o měsíc následující.

Přikládají se k Hlášením o přijetí/odeslání zboží faktury, případně jiné doklady?

Ne, nepřikládají. Ačkoliv to není stanoveno žádným předpisem, je často vhodné si k uchovávaným kopiím výkazu pro Instrastat přikládat kopie dokladů, podle kterých lze prokázat správnost údajů uvedených ve výkazech.
Kopie předaných výkazů pro systém Intrastat je zpravodajská jednotka povinna uchovávat dva roky od ukončení lhůty k jejímu předáni celnímu úřadu.

Jak se vykazují vratné obaly?

Vratné obaly jako jsou pytle, sáčky, obálky, láhve, sudy, bedny apod., ale i cívky a palety, které jsou přijímané s přesně vymezeným účelem a současně jsou předmětem dočasné transakce, nejsou předmětem vykazování v systému INTRASTAT–CZ.

Samostatnou skupinu představují obaly, které jsou součástí přijímaného nebo odesílaného zboží, včetně obalu a balného, které je na faktuře uvedeno samostatně. Tyto se považují za součást zboží a jejich hodnota se zahrne do hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží.

Bude muset vyplnit INTRASTAT-CZ hlášení i fyzická osoba?

Fyzická osoba – podnikatel bude vyplňovat INTRASTAT–CZ hlášení, pokud bude registrován jako plátce DPH v České republice a souhrnná hodnota jeho přijetí nebo odeslání bude vyšší jak práh osvobození. Podnikatel, který není plátcem DPH, je automaticky osvobozen od povinnosti podávat hlášení. Rovněž jsou osvobozeny také soukromé osoby.

Jak se vykazuje reklamní materiál?

Reklamní materiál (jako jsou návody, ceníky a jiné reklamní materiály určené výlučně pro reklamu a přípravu plánované obchodní akce (pokud nejsou přímo předmětem obchodováni) se do systému INTRASTAT – CZ nevykazují.

Co dělat, pokud zpravodajská jednotka překročí práh osvobození v průběhu roku?

V měsíci sledovaného roku, ve kterém zpravodajská jednotka překročí práh osvobození, jí vzniká zpravodajská povinnost a od tohoto měsíce má povinnost předkládat hlášení INTRASTAT – CZ včetně daného měsíce.
V případě, kdy dojde k dosažení prahu pro vykazováni příjetím nebo odeslánim zboží v rozebraném stavu, tak výkazy pro INSTRASTAT – CZ začne zpravodajská jednotka předávat Celní správě za měsíc, ve kterém odeslala nebo přijala poslední část rozebraného zboží. Ve výkazu je třeba uvést celkovou hodnotu výrobku v rozebraném stavu, i když jeho skutečné odesláni / přijetí po částech probíhalo před vznikem povinnosti uvádět údaje do INTRASTATu.