Zařazeno v kategorie:
Listopad 5, 2019

Soubor mezinárodních výkladových pravidel INCOTERMS připravuje a vydává od roku 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Poslední verze INCOTERMS byla uveřejněna v roce 2010. Vydáním nové verze pravidel nezanikají verze starší, proto je nezbytné v kupní smlouvě s dodacími podmínkami uvádět i rok vydání INCOTERMS. Určují, jaká ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu, a jaké náklady nese ta která strana. Tato pravidla však neuvádějí žádné informace týkající se ceny zboží a způsobu jejich úhrady. Nezabývají se ani přechodem vlastnictví zboží, ani následky porušení smlouvy. INCOTERMS nejsou právní normu a závaznými se stávají pouze v případě, že se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy.

Jak jsem již zmínila v předešlém článku, pravidla Incoterms 2010 obsahují celkem 11 doložek, které se dále člení do dvou skupin:

 • pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
 • pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF

Než přejdeme k samotnému vysvětlení jednotlivých pravidel, ráda bych ještě připomněla skutečnost, že se pro účely vykazování Intrastatu v České republice nepoužívají konkrétní názvy pravidel. Existují 4 skupiny dodacích podmínek označené kódem, který se následně vyplní do výkazu pro Intrastat. Jaká pravidla patří do jednotlivých skupin se dozvíte v předchozím článku

KÓDY SKUPIN DODACÍCH PODMÍNEK

Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy

 • EX WORKS – EXW („ze závodu“)

Prodávající připraví zboží k dispozici kupujícímu v místě svého podnikání. Prodávající tak není zodpovědný za nakládku zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz. Po převzetí zboží v závodě prodávajícího již veškeré náklady spojené s přepravou do místa určení hradí kupující.

 • FREE CARRIER – FCA („vyplaceně dopravci“)

Prodávající předá celně odbavené zboží pro vývoz dopravci, kterého jmenoval kupující, a to v místě svého podnikání nebo na jiném ujednaném místě. Po předání zboží dopravci přechází riziko i další náklady spojené s přepravou do místa určení z prodávajícího na kupujícího. Prodávající nemá žádnou povinnost provést jakékoliv celní formality v dovozu ani uhradit dovozní clo.

 • CARRIAGE PAID TO – CPT („přeprava placena do“)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci na předem sjednané místo. Prodávající zároveň musí uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit veškeré náklady na přepravu zboží až do místa určení. Rizika (nebezpečí ztráty a poškození zboží i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží do péče dopravce) však přecházejí z prodávajícího na kupujícího dříve, a to v místě předání zásilky prvnímu přepravci. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – CIP („přeprava a pojištění placeno do“)

Doložka CIP je stejná jako CPT (prodávající hradí výlohy spojené se zbožím až do místa určení, rizika však přecházejí dříve). Prodávající má současně povinnost sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Pojistka má krýt 110 % hodnoty uvedené v kupní smlouvě a má být sjednána v ceně kontraktu. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • DELIVERED AT TERMINAL – DAT („s dodáním do překladiště“)

Prodávající vyloží zboží z příchozího dopravního prostředku v předem určeném překladišti nebo v místě určení, kdy je dáno k dispozici kupujícímu. Pod pojem „překladiště“ se rozumí volné prostranství i budova jako například nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží a jeho vykládkou v ujednaném překladišti anebo místě určení. DAT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Tato doložka je vhodná především pro kontejnerovou přepravu.

 • DELIVERED AT PLACE – DAP („s dodáním v místě určení“)

Prodávající poskytne zboží kupujícímu k dispozici na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Nese všechna rizika spojená s dodáním zboží do předem sjednaného místa. Náklady spojené s vykládkou zboží nese kupující. Prodávající proclí zboží ve vývozu, ovšem už nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu, a hradit jakékoliv poplatky či provést celní odbavení v dovozu.

 • DELIVERED DUTY PAID – DDP („s dodáním clo placeno“)

Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s dodáním zboží až do určeného místa v zemi dovozu. Celně odbavené zboží pro dovoz připraví kupujícímu na příchozím dopravním prostředku k vykládce na sjednaném místě určení. Prodávající má rovněž povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení.

Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu

 • FREE ALONGSIDE SHIP – FAS („vyplaceně k boku lodi“)

Prodávající dodá celně odbavené zboží pro vývoz k boku lodi (tj. na nábřeží) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi z prodávajícího na kupujícího. Kupující určuje loď a od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. Prodávající není povinen odbavit zboží v dovozu, ani hradit dovozní clo nebo provést jakékoliv dovozní celní formality.

 • FREE ON BOARD – FOB („vyplaceně na loď“)

FOB je jednou z nejstarších doložek využívaných u námořní a říční dopravy, kdy je nakládka i vykládka zabezpečována pomocí jeřábu. Prodávající splní povinnost dodání v okamžiku, kdy zboží přejde přes zábradlí na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném přístavu nakládky. Od této chvíle nese riziko za ztrátu anebo poškození zboží kupující a současně hradí veškeré další náklady. Prodávající obstará celní odbavení zboží pro vývoz, není však povinen celně odbavit zboží v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • COST AND FREIGHT – CFR („náklady a přepravné“)

Rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v jiném okamžiku než náklady spojené s dopravou do místa určení. Rizika přejdou na kupujícího v přístavu nakládky dodáním zboží přes zábradlí lodi (stejně jako u doložky FOB), zatímco náklady až v přístavu určení. Prodávající musí sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

 • COST, INSURANCE AND FREIGHT – CIF („náklady, pojištění a přepravné“)

Doložka CIF je podobná jako CFR (riziko přechází na kupujícího v přístavu nakládky, náklady až v přístavu určení). Prodávající však zároveň musí zajistit na vlastní náklady přepravní pojištění kryjící riziko kupujícího ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Zboží má být pojištěno na 110 % hodnoty a pojistka sjednána v měně kontraktu. Prodávající by měl zboží celně odbavit pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak není povinen provést jakékoliv celní formality v dovozu, ani hradit dovozní clo.

1.1.2020 vstoupí v platnost nová verze INCOTERMS 2020, která by se měla ještě více přizpůsobit současným globálním praktikám v mezinárodním obchodu. Tato revize měla za cíl udělat stávající dodací podmínky uživatelsky přívětivější, aby uživatelům zjednodušila volbu příslušné podmínky. Mimo jiné se změnilo pořadí podmínek a ke každé podmínce přibyly uživatelské pokyny.

 

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.





Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.