Pohonné hmoty a intrastat

Hledali jste „Pohonné hmoty a INTRASTAT“, zajímáte se o INTRASTAT a potřebujete poradit? Dokážeme zajistit vše týkající se INTRASTAT problematiky, ale orientujeme se také v oblasti celního řízení, kde vám dokážeme poskytnout také veškeré celní služby.

Pro klienty zajišťujeme v rámci INTRASTAT nejčastěji tyto služby:

Kromě INTRASTATu poskytujeme také veškeré celní služby, kompletní administrativní podporu při odbavení dovozu a vývozu zboží pro kontejnerové, kamionové a poštovní zásilky, překládky a vykládky kontejnerů a kamionů, elektronická komunikace s celní správou a samozřejmě ručíme za správné a odborné zpracování veškerých námi zpracovaných podkladů pro celní úřad.

Pokud vás zajímají další informace ohledně INTRASTATu, které souvisí s hledaným výrazem „Pohonné hmoty a INTRASTAT“, neváhejte se na nás obrátit. Termíny pro INTRASTAT 2020 pro firmy z ČR najdete níže nebo v našem starším článku.

Zpracování INTRASTATu pro firmy i jednotlivce

Noví zákazníci si mohou vyzkoušet naše služby v oblasti správy INTRASTATu na 3 měsíce zcela ZDARMA. Máte možnost sami zhodnotit, jak moc jsme dobří.

3 měsíce

zdarma

 • Vykazování statistického hlášení INTRASTAT se týká fyzických i právnických osob v České republice, které se zaměřují na dovoz nebo vývoz zboží a jsou v ČR plátci DPH.

 • Pokud souhrn fakturovaných částek do anebo ze zahraničí za kalendářní rok překročil 12 000 000 Kč, musí podávat souhrnná hlášení formou statistických výkazů a tato data předávat celnímu úřadu.

 • Pravidla pro vykazování INTRASTATu v jednotlivých zemích Evropské unie upravují vedle společné legislativy EU i národní právní předpisy. Limity určující povinnost odesílat hlášení pro INTRASTAT se tak v jednotlivých státech liší, stejně jako termíny pro podání hlášení.

 • Evidence je prováděna pomocí tzv. INTRASTATu – jde o systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm nejrůznější údaje o vnitrounijním obchodu.

 • Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům v České republice jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po vykazovaném období. Tato povinnost trvá do konce roku, kdy firma překročila stanovený limit a celý rok následující bez ohledu na součet a výši faktur.

 • Za chybně vyplněný INTRASTAT, případně nepodané měsíční hlášení, může být subjektu v České republice udělena pokuta až do výše 1 miliónu korun. Výše pokut v ostatních zemích EU se různí.

Novým klientům nabízíme správu INTRASTATu ZDARMA po dobu 3 měsíců.

TERMÍNY PRO INTRASTAT V ČR A V ZAHRANIČÍ

Termíny odevzdání výkazů pro INTRASTAT se v jednotlivých státech EU liší, ale meziročně se na rozdíl od výše asimilačních prahů nemění. Období, za které se údaje do INTRASTATu vykazují, se nazývá referenční období. Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 659/2014 ze dne 15. května 2014, ve znění pozdějších předpisů, je referenčním obdobím příslušný kalendářní měsíc, v němž došlo k odeslání nebo přijetí zboží z jiného členského státu, nebo v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění související se zbožím EU. V České republice mají zpravodajské jednotky povinnost předložit výkaz pro INTRASTAT nejpozději do dvanáctého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období. Přehled termínů pro letošní rok uvádím v tabulce.

TERMÍNY PRO INTRASTAT V ROCE 2020 PRO ČR

výkazy za:Termíny odevzdání výkazů
elektronická formalistinná forma
ledendo 18.2.do 14.2.
únordo 17.3.do 13.3.
březendo 20.4.do 16.4.
dubendo 20.5.do 18.5.
květendo 16.6.do 12.6.
červendo 17.7.do 15.7.
červenecdo 18.8.do 14.8.
srpendo 16.9.do 14.9.
zářído 16.10.do 14.10.
říjendo 18.11.do 13.11.
listopaddo 16.12.do 14.12.
prosinecdo 19.1.2021do 15.1.2021

ELEKTRONICKY NEBO V LISTINNÉ PODOBĚ?

Výkazy podává zpravodajská jednotka elektronicky na servery Celní Správy České republiky. K tomuto předání lze využít aplikace InstatDesk nebo InstatOnline. Aplikaci InstatDesk pro pořízení, import a zaslání hlášení pro INTRASTAT musí mít zpravodajská jednotka nainstalovanou v aktuální verzi. Do aplikace se importuje soubor ve formátu CSV a počet importovaných vět není omezen. Omezení 500 vět měsíčně pro jednu zpravodajskou jednotku existuje u webové aplikace InstatOnline. Tato aplikace umožňuje uživateli pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu. Její prostředí je automaticky aktualizováno a zpravodajská jednotka nemusí použít elektronický podpis. Nevýhodou je však již zmíněné omezení v podobě množství importovaných vět, také rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie a pomalejší odezva v posledních dnech před termínem odevzdání výkazů.

Při pravidelném měsíčním vykazování využívá zpravodajská jednotka elektronické předávání výkazů pro INTRASTAT. Existuje možnost vyhotovení výkazu v listinné podobě na předepsaném tiskopise, ale pouze při podání jednorázového výkazu. A to jen v případě, že výkaz neobsahuje více než 15 řádků a zároveň zpravodajská jednotka nevykazuje data do INTRASTATu v opačném směru pohybu zboží. Takový výkaz je subjekt povinen předat místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději desátý pracovní den následující po referenčním období. Pokud zpravodajská jednotka tyto 2 podmínky nesplňuje, musí podat jednorázový výkaz ve stejném termínu a pomocí stejné programové aplikace jako běžný výkaz.

SANKCE PŘI NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ODEVZDÁNÍ VÝKAZŮ PRO INTRASTAT

A co může očekávat zpravodajská jednotka, která nezajistí včasné odevzdání výkazu pro INTRASTAT? Z celního úřadu obdrží email s upozorněním na nedodržení ustanovení § 58 odst. 5 zákona č. 242/2016 Sb. (celní zákon). V tomto odstavci se mluví o povinnosti zpravodajské jednotky vykázat údaje nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po skončení referenčního období. Zpravodajská jednotka je vyzvána k odstranění tohoto protiprávního stavu okamžitým zasláním nepodaného výkazu pro INTRASTAT. Za nesplnění povinností souvisejících s vykazováním dat do systému INTRASTAT může správce cla uložit pokutu dle § 56 odst. 4 celního zákona až do 1 000 000 Kč.

ODESLAT DOTAZ PRO: Pohonné hmoty a INTRASTAT

3 měsíce

zdarma

ODESLAT DOTAZ PRO: Pohonné hmoty a INTRASTAT

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

INTRASTAT V ROCE 2020 ASIMILAČNÍ PRÁH / LIMITY

Jednotlivé státy EU si mohou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 určit vlastní asimilační prahy pro vykazování INTRASTATu. Limit, po jehož překročení mají hospodářské subjekty povinnost vykazovat v dané zemi INTRASTAT, je stanoven pro směr přijetí a zvlášť pro směr odeslání. Jeho výše se odvíjí od objemu vnitrounijního obchodu. S růstem tak dochází ke změnám výše prahů osvobození od povinnosti vykazovat INTRASTAT. U některých států Evropské unie došlo letos k nárůstu těchto limitů, a tak uvádím kompletní přehled asimilačních prahů pro vykazování INTRASTATu v roce 2020.

PŘEHLED ASIMILAČNÍCH PRAHŮ PRO VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU V ZEMÍCH EU V ROCE 2020

2020
PřijetíOdeslání
Belgie (EUR)1 500 0001 000 000
Bulharsko (BGN)470 000290 000
ČR (KČ)12 000 00012 000 000
Dánsko (DKK)6 900 0005 200 000
Estonsko (EUR)230 000130 000
Finsko (EUR)600 000600 000
Francie (EUR)460 0000
Chorvatsko (HRK)2 200 0001 200 000
Irsko (EUR)500 000635 000
Itálie (EUR)200 0000
Kypr (EUR)180 00055 000
Litva (EUR)250 000150 000
Lotyšsko (EUR)220 000120 000
Lucembursko (EUR)200 000150 000
Maďarsko (HUF)170 000 000100 000 000
Malta (EUR)700700
Německo (EUR)800 000500 000
Nizozemsko (EUR)800 0001 000 000
Polsko (PLN)4 000 0002 000 000
Portugalsko (EUR)350 000250 000
Rakousko (EUR)750 000750 000
Rumunsko (RON)900 000900 000
Řecko (EUR)150 00090 000
Slovensko (EUR)200 000400 000
Slovinsko (EUR)140 000220 000
Velká Británie (GBP)1 500 000250 000
Španělsko (EUR)400 000400 000
Švédsko (SEK)9 000 0004 500 000

ODLIŠNOSTI PŘI VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH EU

Některé ze států umožňují odesílat hlášení pro INTRASTAT ve dvou podobách – zjednodušené nebo úplné, v závislosti na výši obratu obchodu s ostatními členskými státy EU. V těchto zemích tak existují dvojí limity, z nichž ty vyšší určují povinnost k vykazování úplného hlášení. Neexistuje jednotná forma takových hlášení, konečnou podobu si určuje každý členský stát sám. Zatímco v některých zemích je úplné hlášení oproti zjednodušenému doplněno pouze o statistickou hodnotu, v jiných se navíc doplňuje například informace o dodacích podmínkách nebo o druhu dopravy. V tabulce uvádím limity, při jejichž překročení vzniká subjektu povinnost odesílat hlášení pro INTRASTAT. To znamená, že v případě států, které umožňují dvojí podobu vykazování, je to limit pro zjednodušenou formu hlášení.

Přestože povinnost odesílat hlášení pro INTRASTAT vychází z legislativy Evropské unie, pravidla pro vykazování se v jednotlivých státech liší. Vedle evropské legislativy jsou totiž určována i národními právními předpisy. Z toho důvodu existují v jednotlivých zemích EU rozdílné asimilační prahy pro vykazování INTRASTATu, stejně jako jeho způsoby nebo termíny pro podání hlášení v daném roce. Výraznější odlišnost týkající se výše prahů pro vykazování INTRASTATu se objevuje ve Francii a Itálii.

Ve Francii se totiž ve směru odeslání začíná ve zjednodušené verzi vykazovat již od prvního dodání zboží do jiného členského státu EU, a to bez ohledu na celkovou hodnotu zboží. V Itálii zase překročení stanoveného limitu pro vykazování INTRASTATu ve směru odeslání ovlivňuje pouze pravidelnost zasílání hlášení. Po překonání limitu 50 000 EUR je hospodářský subjekt povinen podávat hlášení pro INTRASTAT měsíčně, zatímco před jeho dosažením stačí čtvrtletně. Nicméně vykazovat INTRASTAT ve směru odeslání se rovněž začíná od první intrakomunitární transakce. Je tedy nezbytné se vždy seznámit s pravidly dané země, ve které vznikla subjektu povinnost vykazovat INTRASTAT.

INTRASTAT A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Jistě jste nepřehlédli, že v tabulce uvádím mezi členskými státy i Velkou Británii, která ale od února letošního roku do Evropské unie nepatří. Až do konce roku 2020 však potrvá tzv. přechodné období, kdy Spojené království zůstává součástí celní unie a funguje v rámci jednotného trhu – bez bariér, celních formalit a kontrol. Platí tedy nadále povinnost vykazovat INTRASTAT při překročení limitů, které byly pro letošní rok stanoveny ve stejné výši jako v roce 2019. O Brexitu a jeho dopadech v roce 2020 si můžete přečíst v jednom z našich článků.

Pokud vás zajímají další informace ohledně INTRASTATu, které souvisí s hledaným výrazem „Pohonné hmoty a INTRASTAT“, neváhejte se na nás obrátit. Termíny pro INTRASTAT 2020 pro firmy z ČR najdete níže nebo v našem starším článku.

Dokážeme zajistit:

 • INTRASTAT Belgie
 • INTRASTAT Bulharsko
 • INTRASTAT Česko
 • INTRASTAT Dánsko
 • INTRASTAT Estonsko
 • INTRASTAT Finsko
 • INTRASTAT Francie
 • INTRASTAT Chorvatsko
 • INTRASTAT Irsko
 • INTRASTAT Itálie
 • INTRASTAT Kypr
 • INTRASTAT Litva
 • INTRASTAT Lotyšsko
 • INTRASTAT Lucembursko
 • INTRASTAT Malta
 • INTRASTAT Maďarsko
 • INTRASTAT Německo
 • INTRASTAT Nizozemsko
 • INTRASTAT Polsko
 • INTRASTAT Portugalsko
 • INTRASTAT Rakousko
 • INTRASTAT Rumunsko
 • INTRASTAT Řecko
 • INTRASTAT Slovensko
 • INTRASTAT Slovinsko
 • INTRASTAT Anglie (Velká Británie)
 • INTRASTAT Španělsko
 • INTRASTAT Švédsko

Kolik stojí správa INTRASTATu u nás?

 • Noví zákazníci mají první 3 měsíce správy INTRASTATu ZDARMA. Jakmile uplyne 3měsíční zkušební období, domluvíme se společně na ceně, která bude přijatelná pro obě strany.

 • Cena za správu INTRASTATu se bude odvíjet od množství úkonů, které bude nutné vykonat. Nelze ji tedy stanovit jednoznačně bez bližších informací ze strany klienta. Tento ukázkový příklad vám nicméně dá alespoň rámcový přehled o cenách za správu INTRASTATu:

 • Do 50 faktur se cena pohybuje kolem 3 000 Kč za měsíc. Při objemu 100 a více faktur za měsíc vám bude účtována paušální částka 6 000 Kč.

Co potřebujeme ke zpracování od vás?

 • Proforma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • Reporty ze systému ve formátu XLS,CSV, TXT – příjemky, výdejky, které nahrazují faktury
 • Položky celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)
 • Země odeslání zboží
 • Země původu zboží
 • Fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)
 • Čistá hmotnost zboží
 • Množství zboží
 • Druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží atd.
 • Dodací podmínky (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF...)
 • Druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční apod.

Stručně o nás

 • Jsme na trhu již více než 15 let
 • Stovky spokojených klientů
 • Specializujeme se výhradně na INTRASTAT
 • Náš tým tvoří 10 zkušených specialistů na INTRASTAT
 • O INTRASTATu školíme a přednášíme

Problematikou spojenou s INTRASTATem se zabýváme již více než 15 let. Naše služby se snažíme poskytovat na vysoce kvalifikované úrovni. Naši zaměstnanci se školí na odborných seminářích a svou práci provádíme s využitím všech moderních prostředků.

Těmi jsou například dostatečně dimenzovaná výpočetní technika s internetovým připojením, zvláštní technické a programové vybavení (specifické programy podléhající pravidelným zpoplatněným aktualizacím se zabezpečením systémem certifikátů), dále zřízený elektronický podpis a přístup ke službám VAN operátora. Proti eventuálním škodám z odpovědnosti jsme pojištěni částkou 10 milionů Kč.

Zanechte nám kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, volejte na +420 724 366 684.

Naše call centrum je pro vás dostupné v době PO-PA od 8-16 hod.

Naši klienti

ODESLAT DOTAZ PRO: Pohonné hmoty a INTRASTAT

3 měsíce

zdarma

ODESLAT DOTAZ PRO: Pohonné hmoty a INTRASTAT

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.