Zařazeno v kategorie:
Konsignační sklady při intrakomunitárním obchodu
Březen 6, 2020

Konsignační sklady řeší dodavateli problém v situaci, kdy nedisponuje vlastními skladovacími prostorami. Využívá tedy sklad přímo u zákazníka, případně externí sklady jiných osob. Zákazník má tak zásoby materiálu či zboží neustále k dispozici, a přitom mu nevážou finanční prostředky. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku, kdy ho zákazník ze skladu odebere, a dodavatel mu skutečně odebrané zboží vyfakturuje. Konsignační sklady se také využívají při dodávkách zboží v rámci EU, jelikož má díky nim zahraniční dodavatel možnost přiblížit se tuzemskému odběrateli. 4.12.2018 byla přijata směrnice Rady (EU) 2018/1910 týkající se harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy. Nová opatření pro intrakomunitární obchod, které její přijetí přineslo, začala pro členské státy platit 1.1.2020. Jaké změny přinesla nová pravidla do stávající praxe v ČR a jaký vliv budou mít na vykazování Intrastatu v ČR se dočtete v následujícím článku.

Konsignační sklady a režim call-off stock

Dodavatel využije konsignační sklad při přesunu materiálu či zboží do jiného členského státu EU za účelem následného dodání lokálnímu odběrateli. V tomto okamžiku je nutné rozlišit, zda z konsignačního skladu bude odebírat více zákazníků, nebo zda bude zboží v něm určeno pouze jedinému odběrateli. První případ vyžaduje registraci dodavatele k DPH v daném členském státě, kam své zboží či materiál dodává. Druhý případ, kdy zboží následně odebere jediný předem známý odběratel, umožňuje dodavateli využít zjednodušený postup. Tento režim skladu (tzv. call-off stock) byl do konce roku 2019 využíván ve většině členských státech EU. Podmínky jeho uplatnění si však každá země upravovala samostatně. Některé země ho dokonce neumožňovaly vůbec. Proto Evropská unie přistoupila k zavedení harmonizovaných pravidel upravujících tento režim.

Na přesun zboží do skladu v jiné členské zemi, které je následně určeno k prodeji místnímu zákazníkovi, se vztahují obecně platná pravidla. To znamená povinnost registrace k DPH v dané zemi. Dodavatel ji však může předejít využitím tzv. call-off stock režimu, kdy daňovou povinnost přebere kupující. K uplatnění zmíněného zjednodušeného režimu je však nezbytné dodržet podmínky jeho využití:

  • dodavatel není v zemi prodeje registrován jako plátce DPH,
  • v momentě zahájení odeslání je znám plátce DPH, pro něhož se zboží ve skladu umisťuje,
  • ve skladu je umístěno zboží pro jediného místního plátce DPH,
  • plátce DPH v dané zemi ohlásí, že je v tomto zvláštním případě osobou povinnou platit daň při pořízení zboží z jiného členského státu.

Změny v legislativě

Právní předpis, který jednotně upravuje DPH v rámci celé EU, směrnice Rady 2006/112/ES, byl novelizován směrnicí Rady (EU) 2018/1910. Její přijetí přineslo změny, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy. Jednotlivé členské státy tak měly povinnost implementovat novelu směrnice do národní legislativy upravující DPH do konce roku 2019. To se v České republice nepodařilo a novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s plánovanou účinností od 1.1. 2020 nestihla projít legislativním procesem. Generální finanční ředitelství reagovalo dne 22.1.2020 na tuto skutečnost vydáním „Informace k novele o DPH“. V ní vymezilo oblasti, kterých se novela zákona týká. Také potvrdilo, že daňový subjekt může postupovat ve smyslu dané směrnice EU už od 1.1.2020. Rovněž je zde zdůrazněna nezbytnost plnění veškerých souvisejících podmínek, které z novely směrnice vyplývají.

Pro úplnost uvádím oblasti, které směrnice Rady (EU) 2018/1910 upravuje s cílem zjednodušit vybraná pravidla pro dodávky zboží mezi členskými státy v EU:

  • řetězové přeshraniční transakce,
  • konsignační (call-off) sklady,
  • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
  • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU.

Změny při využití konsignačních skladů (call-off stock)

Do konce roku 2019 využívala Česká republika v režimu call-off skladů zjednodušující postup. Dodání zboží z jiného členského státu do konsignačního skladu se považovalo za pořízení zboží konkrétním odběratelem už v okamžiku naskladnění. Odběrateli tak vznikla povinnost přiznat daň z DPH z celé zásilky už při dodání do tuzemska, přestože zboží ještě nebylo fakticky ze skladu odebráno.

Změna v systému zdanění u call-off skladů je tedy od 1.1.2020 výrazná. Nyní totiž odběratel vykáže pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k dani až ke dni skutečného odběru zboží ze skladu, nejpozději však ve 12timěsíční lhůtě od naskladnění. Tato lhůta je nově stanovena jako maximální časový limit, během kterého musí být zboží ze skladu odebráno, čímž pádem i zdaněno. Dále musí dodavatel vykazovat přemístění zboží v režimu call-off stock v souhrném hlášení. Nově mají dodavatel i odběratel povinnost vést skladovou evidenci pro účely DPH dle legislativy EU. Pokud dojde ke zničení, ztrátě či krádeži zboží, směrnice tuto situaci považuje za porušení podmínek užití režimu call-off skladů.

Intrastat a konsignační sklady

Při vykazování údajů do Intrastatu u konsignačního skladu se zpravodajská jednotka řídí pouze fyzickým pohybem zboží (nikoliv zdanitelným plněním). Referenčním obdobím  je vždy kalendářní měsíc, ve kterém došlo k přijetí zboží do ČR nebo jeho odeslání z ČR.

Pokud odesílá zpravodajská jednotka, které není plátcem DPH ve státě určení, zboží do konsignačního skladu (call-off stock), do výkazu se uvádí kód povahy transakce „12“. Zde platí, že uskladněné zboží zůstává v majetku zpravodajské jednotky, ale je určeno k následnému prodeji jednomu předem známému odběrateli. Fakturovanou hodnotou je předpokládaná částka, za kterou by se zboží prodalo v době jeho odeslání do příslušného skladu.

Pokud přijímá zpravodajská jednotka zboží k uskladnění na konsignačním skladu (nazývaném také call-off-stock), které zůstává v majetku dodavatele neregistrovaného v ČR k DPH a je určeno k následnému prodeji jedinému odběrateli (tj. dané zpravodajské jednotce), do výkazu se označuje také kódem povahy transakce „12“. Jako fakturovaná hodnota se uvádí předpokládaná částka, za kterou by se zboží nakoupilo v době jeho přijetí do příslušného skladu.

V případě, že si zboží přijímá nebo odesílá z jiného nebo do jiného členského státu sám vlastník tohoto zboží, který je plátcem DPH jak v ČR, tak i ve zemi odeslání nebo v zemi přijetí, do výkazu se uvádí kód transakce „92“.

S ohledem na skutečnost, že se vykazování údajů do Intrastatu u konsignačního skladu řídí pouze fyzickým pohybem zboží, neměla na něj novelizace směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty v EU žádný vliv. 

 

foto: www.freeimages.com

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.