Naše komplexní poradenství v rámci INTRASTATu pro klienty z celé EU zahrnuje zejména tyto služby:

 • Sledování a hlídání asimilačních a specifických prahů
 • Registrace klienta k vykazování údajů pro INTRASTAT na na celním úřadu
 • Úkony týkající se zániku, přeměny, rozdělení, sloučení zpravodajské jednotky pro INTRASTAT
 • Kompletní zpracování dokladů pro INTRASTAT
 • Vyhotovení výkazu pro INTRASTAT a jeho včasné zaslání celnímu úřadu v řádném termínu
 • Převzetí odpovědnosti za správné vyplněné hlášení INTRASTAT
 • Zastoupení vůči orgánům celní správy (při kontrolách apod.)
 • Zpracování a podání pravidelných i jednorázových hlášení
 • Zpracování a podání opravných či negativních hlášení (negativní výkazy)
 • Zařazování zboží dle TARICU
 • Archivaci výkazů a zajištění veškeré administrativy spojené s vedením INTRASTATu
 • Správu INTRASTATu pro klienty z celé EU

Sledování a hlídání asimilačních a specifických prahů

Obchodování v EU a pohyb zboží v rámci jejích členských zemí je pouze evidován systémem sběru dat formou statistických výkazů předávaných celnímu úřadu. Souhrnně se tento systém nazývá INTRASTAT.

Povinnost vykazovat data prostřednictvím statistického hlášení INTRASTAT se týká fyzických i právnických osob, které překročí asimilační (osvobozující) práh. Tyto osoby jsou zároveň v České republice registrovány k DPH.

Asimilačním prahem pro hlášení INTRASTAT je myšlen součet fakturovaných částek odděleně do a ze zahraničí za kalendářní rok. V minulosti proběhly globální změny v hodnotách asimilačních prahů. Pro dovoz stejně jako vývoz byl dříve 8 000 000 Kč (aktuálně je hodnota obou prahů ve výši 12 000 000 Kč).

Jednotlivé země Evropské unie si mohou stanovit vlastní asimilační prahy pro vykazování INTRASTATu. Jejich výše se tak stát od státu liší. Kompletní přehled asimilačních prahů pro vykazování INTRASTATu v zemích EU v roce 2020 najdete na našem blogu.

Dovozci a vývozci si tedy při obchodování v EU, pokud jim dosud nenastala povinnost podávat statistická hlášení INTRASTAT, musí sami průběžně sledovat, zda a od kdy se případně stávají zpravodajskou jednotkou. Vykazování údajů ve statistickém hlášení INTRASTAT částečně vychází z integrovaného tarifu EU zvaného TARIC.

Pro klienty poskytujeme sledování / hlídání asimilačních a specifických prahů, zda se již na vás vztahují povinnosti k vykazování INTRASTATu (tzn. jste již zpravodajská jednotka a musíte tudíž podávat souhrnná hlášení k INTRASTATu). Stejně tak nabízíme nezbytnou součinnost, pokud jste nějakou z těchto povinností nedopatřením zanedbali a chcete tento stav napravit.

Registrace klienta k vykazování údajů pro INTRASTAT na na celním úřadu

Jakmile je dosaženo asimilačních a specifických prahů u daného klienta, je třeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře na celním úřadu. Problém pro většinu klientů nastává ve chvíli, kdy nevědí, co v žádosti vyplnit. Pak jim samotná registrace (spojená s neochotou úřadů) zabírá neskutečné množství času.

Proto vám v případě zájmu rádi pomůžeme i s registrací pro účely vykazování INTRASTATu na celním úřadě.

Úkony týkající se zániku, přeměny, rozdělení, sloučení zpravodajské jednotky pro INTRASTAT

Svůj zánik, sloučení, rozdělení či přeměnu má zpravodajská jednotka povinnost bezodkladně písemně sdělit celnímu úřadu, kterému předává Výkazy pro Intrastat, nebo u kterého se přihlásila k elektronickému předávání těchto Výkazů. A to nejpozději v termínu, ve kterém předává celnímu úřadu Výkaz pro Intrastat s údaji o odeslání anebo přijetí zboží za poslední měsíc své činnosti nebo negativní hlášení. To jest za měsíc, ve kterém odeslala do jiného členského státu anebo přijala z takového státu poslední zásilku zboží. Pro oznámení této skutečnosti není vytvořen žádný tiskopis. Z hlediska povinností, které musí zpravodajská jednotka plnit pro Intrastat, se její zánik (zrušení) spojuje s ukončením používání DIČ.

Zpravodajská jednotka, které na základě její přeměny (sloučení, rozdělení apod.) bylo přiděleno nové DIČ, je považována za nový subjekt.  Údaje do Intrastatu začne vykazovat až po dosažení prahu pro vykazování, jehož výši počítá ode dne přidělení DIČ.

Při sloučení dvou nebo více zpravodajských jednotek se povinnost vykazování údajů do Intrastatu řídí DIČ, které bude nový sloučený subjekt používat.

Zpravodajská jednotka s novým DIČ začne vykazovat až po dosažení příslušného prahu pro vykazování.

Při převzetí DIČ některé ze slučujících se jednotek naváže nový sloučený subjekt na počítání prahu té zpravodajské jednotky, která dané DIČ používala dříve, nebo pokračuje dále ve vykazování, pokud se k tomuto DIČ povinnost uvádět údaje do Intrastatu již vázala.

Převzetí dohledu nad zpravodajskou jednotkou správcem konkurzní podstaty nebo ukončení její obchodní činnosti nezapsané do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikaní apod., nijak povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu nemění.

Skutečnosti písemně oznamované celnímu úřadu

Zpravodajská jednotka je povinna bezodkladně písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu

 • změnu (přeměnu) své obchodní firmy
 • změnu svého názvu
 • změnu své adresy
 • ukončení platnosti svého DIČ k DPH
 • každý vznik povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu při dosažení prahu pro vykazování jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží

Každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení některého z prahu pro vykazování je zpravodajská jednotka povinna písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu. Nejpozději tak musí učinit ve lhůtě stanovené pro předání prvního Výkazu pro Intrastat. Takové oznámení zpravodajská jednotka provádí jak při dosažení prahu pro vykazování o odeslaném zboží, tak i při dosažení prahu pro vykazování o zboží přijatém. Stejně tak při prvním i opakujícím se vzniku této povinnosti (například po nevykazování údajů, ke kterému došlo nedosažením prahu pro vykazování v minulém roce) i pokud se jedná o jednorázové dosažení prahu pro vykazování (podání jednorázového výkazu).

Pro písemné oznámení skutečností uvedených v předchozích dvou odstavcích není stanoven žádný tiskopis ani zvláštní forma. Oznámení může zpravodajská jednotka zaslat svému místně příslušnému celnímu úřadu poštou nebo mu je přímo předat. Při osobním předání na celním úřadě je vhodné si tuto skutečnost nechat od pracovníka celního úřadu přebírajícího danou písemnost potvrdit.

Kompletní zpracování dokladů pro INTRASTAT

Jakmile nám předá klient nezbytné podklady pro INTRASTAT, můžeme za něj připravovat jednorázová i pravidelná souhrnná a negativní hlášení.

Doklady, které potřebujeme zaslat před zpracováním INTRASTAT hlášení, jsou následující:

 • Proforma faktury, faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • Reporty ze systému ve formátu XLS,CSV, TXT – příjemky, výdejky, které nahrazují faktury
 • Položky celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)
 • Země odeslání zboží
 • Země původu zboží
 • Fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)
 • Čistá hmotnost zboží
 • Množství zboží
 • Druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží atd.
 • Dodací podmínky (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF…)
 • Druh dopravy při překročení státní hranice ČR – silniční, letecká, železniční apod.

Vyhotovení výkazu pro INTRASTAT a jeho včasné zaslání celnímu úřadu v řádném termínu

Za klienty nevyplňujeme jen INTRASTAT hlášení. Ale také sami hlídáme, aby nepromeškali termíny podání, a vyhnuli se tak pokutě ze strany úřadů. Pro jistotu se jim se všemi potřebnými kroky v předstihu připomínáme, aby taková situace ani v budoucnu nikdy nenastala.

Protože v případě, že kontrole nedodáte všechny požadované doklady, nebudete mít v INTRASTATu zapsán všechen materiál, kontrolní pracovníci naleznou nějaké další chyby, případně měsíční hlášení vůbec nepodáte, může vám být udělena pokuta až do výše 1 miliónu korun.

Převzetí odpovědnosti za správné vyplněné hlášení INTRASTAT

Kdo si někdy zkusil zpracovat INTRASTAT hlášení sám, pravděpodobně zjistil, že jeho správné vyplnění není jen tak. Bez perfektní  znalosti problematiky celního zařazení zboží a samotného systému na vykazování INTRASTAT hlášení se jedná v podstatě o nadlidský úkol.

Jelikož se naše firma přímo na INTRASTAT specializuje, tak se můžeme bez problému zaručit, že vše bude vždy vyplněné správně. A hlášení odevzdáme bez jediné chybičky.

Zastoupení vůči orgánům celní správy (při kontrolách apod.)

Každé měsíční hlášení kontrolují pověření pracovníci příslušných celních orgánů. V případě, že v hlášení objeví nesrovnalosti, provedou kontrolu přímo v podniku. Mohou vyžadovat překontrolování všech relevantních dokladů, či příslušných skladových zásob.

Ze strany úřadů mohou být vzneseny desítky dotazů, na které musíte v určité lhůtě fundovaně odpovědět. Což pro řadu firem, které mají práce nad hlavu kvůli zajištění nezbytné operativy v rámci svého vlastního podnikáním, je často nesplnitelný úkol.

My se této role rádi zhostíme a budeme moc rádi řešit veškerou komunikaci a dokladování za vás.

Zpracování a podání pravidelných i jednorázových hlášení

Jakmile pravidelně překračujete asimilační a specifické prahy v rámci obchodování z / do EU, máte povinnost podávat za tato období INTRASTAT hlášení.

V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující částku pro vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro INTRASTAT, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.

Při jednorázovém (příležitostném) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, může zpravodajská jednotka Výkaz pro INTRASTAT podat jako „JEDNORÁZOVÝ“. V následujících měsících již nevyhotovuje a nepředkládá žádná negativní hlášení. Učiní tak v případě, nepředpokládá do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.

Pravidla o tzv. Jednorázovém výkazu se uplatňují zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží.

Za jednorázové přijetí nebo odeslání zboží se považuje i přijetí nebo odeslání několika zbožových zásilek v rámci jedné ucelené dodávky. A to i v případech, kdy k takovému přijetí nebo odeslání dochází v průběhu dvou referenčních období.

Jednorázový Výkaz pro INTRASTAT lze také podat, jedná-li se o zboží v rozebraném stavu (tzv. rozloženou zásilku zboží) přijaté nebo odeslané v průběhu několika kalendářních měsíců. Jednorázový výkaz se podá za měsíc, ve kterém byla přijata nebo odeslána poslední část zboží v rozebraném stavu. Uvede se do něj kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží „ZR“.

Zpravodajská jednotka, která pravidelně vykazuje údaje o INTRASTATu jen o odeslaném nebo jen o přijatém zboží a jednorázově dosáhne prahu pro vykazování na tom směru pohybu zboží, na kterém povinnost pravidelného předávání Výkazů pro INTRASTAT nemá, musí Jednorázový výkaz předat celnímu úřadu ve stejném termínu a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz (do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období).

Elektronicky nebo v listinné podobě?

Zpravodajská jednotka, která vůbec nevykazuje údaje do INTRASTATu a po jednorázovém (příležitostném) dosažení prahu pro vykazování má povinnost podat Jednorázový výkaz, může ho vyhotovit a předat svému místně příslušnému celnímu úřadu v listinné podobě na předepsaném tiskopise. Pro vykázání údajů do INTRASTATu o jednorázově odeslaném zboží je určen jiný tiskopis než pro údaje o jednorázovém přijetí zboží.

Vzory tiskopisů Jednorázového výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 244/2016. Naleznete je i na internetových stránkách ČSÚ i Celní správy ČR v části „INTRASTAT“ na adrese www.czso.cz v oddíle „Výkazy, sběr dat“ nebo www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“.

Pokud by výjimečně na Jednorázovém výkazu měly být uvedeny údaje na více jak 15. řádcích, nelze takový Výkaz podat v listinné podobě, ale musí být vyhotoven a předán elektronicky.

Jednorázový výkaz se vyplňuje ručně, může být vyplněn pouze velkým tiskacím písmem, modrou nebo černou barvou a nesmazatelně.

Dojde-li proti předpokladům do konce kalendářního roku, ve kterém byl celnímu úřadu předán Výkaz s označením „JEDNORÁZOVÝ“, k dalšímu přijetí nebo odeslání zboží, vzniká zpravodajské jednotce povinnost k předávání Výkazů pro INTRASTAT dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích. To znamená, že se stává zpravodajskou jednotkou s povinností předávat celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc příslušný Výkaz pro INTRASTAT, ať už s údaji o odeslaném anebo přijatém zboží nebo negativní hlášení, a to až do konce daného kalendářního roku a ještě celý další rok, nedosáhne-li v tomto dalším roce prahu pro vykazování. Negativní hlášení o odeslání nebo přijetí zboží za měsíce mezi příležitostným a dalším odesláním nebo přijetím se dodatečně nevyhotovují a nepředávají.

Všechny tyto úkony spojené s jednorázovými hlášeními a jednorázovými výkazy budeme s radostí zpracovávat za vás.

Zpracování a podání opravných či negativních hlášení (negativní výkazy)

Na rozdíl od souhrnného hlášení, kde povinnost odevzdat výkaz vzniká jen za období, kdy bylo dodání skutečně realizováno, je v případě INTRASTATu daňový subjekt povinen předat příslušnému celnímu orgánu tzv. negativní hlášení.

V případě, že zpravodajská jednotka, která je povinna pravidelně měsíčně předávat Výkazy pro INTRASTAT o přijetí anebo o odeslání zboží, v některém měsíci žádnou takovou zbožovou operaci nerealizuje, je povinna předat příslušnému celnímu orgánu o této skutečnosti negativní hlášení. A to až do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo naposledy k překročení hranice pro vykazování. 

Negativní hlášení se předává zvlášť za přijetí zboží a zvlášť za jeho odeslání. Činí se tak ve stejných termínech a pomocí stejné programové aplikace jako běžný Výkaz (do 12. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po referenčním období). Pokud podnikatel neplní tyto povinnosti, může mu celní orgán uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Právě proto, abyste se vyhnuli případné pokutě za opomenutí této povinnosti, doporučujeme také tuto činnost nechat na nás. My vše pohlídáme za vás.

Zařazování zboží dle TARICU

Správné zařazení zboží do příslušných kategorií je naprosto klíčové pro bezchybné vykazování a odvádění celních poplatků při dovozu a vývozu zboží v rámci / mimo EU. Systém je však pro běžného uživatele vcelku složitý. Navíc se TARIC průběžně dynamicky mění na základě příslušných legislativních změn, přičemž každý rok jsou vydány stovky změnových předpisů. Zároveň přibývají desítky nových kódů pro zařazení zboží apod. Proto pro každý dovoz či vývoz, byť i stejného druhu zboží, mohou být v časovém horizontu platná jiná nařízení. A je tedy třeba každý případ řešit individuálně. Systém TARIC tak zvládnou obsáhnout dnes již spíše specializované firmy, které se na TARIC zaměřují.

Pro naše klienty běžně zajišťujeme informace ohledně aktuálního sazebního zařazení a dalších údajů k jejich zboží a poskytujeme jim nezbytné  celní poradenství.

Archivaci výkazů a zajištění veškeré administrativy spojené s vedením INTRASTATu

Pro účely případné kontroly pro vás budeme také vést archiv veškerých potřebných dokladů a výkazů dle požadavků platné legislativy.

Výhody externího zpracování

Existuje řada důvodů, proč si raději nechat zpracovat INTRASTAT od nás. Některé z nich jsme sepsali níže:

 • Ušetříte čas a čas svých zaměstnanců (platy, školení, vzdělávání). V rámci legislativy i v rámci systém sledování změn celního zařazení TARICU dochází také k častým změnám. Proto by vaši zaměstnanci museli všechny tyto změny sledovat, naučit se je chápat a hlavně aplikovat, což je značně nákladný proces. Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni v oblasti zpracovávání evidence a změn legislativy. Tzn. vědí, co se kde změnilo a jaký dopad to může mít na váš byznys (vždy vám o případných dopadech změny legislativy budeme informovat). Veškeré náklady na školení našich specialistů jsou již započítány v ceně našich služeb a tvoří jejich nepatrný zlomek. Zatímco v rámci vašeho vlastního interního týmu zaměstnanců byste si museli veškeré náklady spojené se vzděláváním pracovníků platit sami v plné výši.
 • Převezmeme odpovědnost za správné a včasné podání hlášení. Vše vyřešíme za vás a vám odpadne další starost spojená se zbytečnou administrativou.
 • Ke správnému vykazování INTRASTAT hlášení je nutné mít také vlastní softwarové vybavení. Opět – jelikož již toto vybavení máme, nemusíte si platit žádnou drahou licenci.
 • Konzultace v oblasti INTRASTATU pro klienty zdarma. Rádi vám kdykoliv poradíme. Jste otevření jakýmkoliv konzultacím s našimi klienty.
3 měsíce

zdarma

Kontakty

Je spousta možností, jak nás můžete kontaktovat. Pošlete nám dotaz prostřednictvím formuláře. Můžete nám také napsat email, zavolat nám, nebo k nám přijít osobně na návštěvu. Rádi s vámi probereme, jak vám můžeme pomoci.

+420 724 366 684

Volejte PO-PA od 8-16 hod.

Kde nás najdete

Kontaktní údaje a fakturační údaje

Adresa naší obchodní kanceláře

AdmiPro s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín

Kontakty

Email: info@intrastateu.com
Na maily odpovídáme do pár hodin
Telefon: +420 724 366 684
Volejte kdykoliv PO-PÁ od 8-16 hod.

ADRESA NAŠÍ OPERATIVNÍ KANCELÁŘE

AdmiPro s.r.o.
Vilová 1376
290 01 Poděbrady

IČ: 038 18 411
DIČ: CZ038 18 411
K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.